ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หลังจากที่เพื่อนๆได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 นักเรียนจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่นักเรียนสร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกของสมุนไพรขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
           1. ขัอคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ...
           2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ...

          
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน  คือ... 

           5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร

เพื่อนๆสามารถเข้าไปชมเวปไซต์ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรได้ที่

www.geocities.com/samoonpaithai_product

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรความเห็น (3)

amzies
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1. ความสามัคคี  มีความสำคัญมากสำหรับการทำงานกับคนหมู่มากจะต้องใช้ความสามัคคี  และผู้นำกลุ่มต้องมีการวางแผนบริหารให้ดีมีจุดประสงค์ที่แน่นอนและต้องทำความเข้าใจกับสมาชิกเป็นอย่างดี

2. การปรับตัวเข้ากับคนหมู่มากต้องรู้จักความสามัคคีและให้อภัยกันเสมอ  และต้องมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค  จึงจะอยู่ในสังคมและให้เกิดความสงบสุข

3. เทคโนโลยีที่ใช้  คือ  เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์

4.  - เครื่องคัดแยกส่วนของสมุนไพรที่ต้องการ

     - เครื่องผสมส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

5. จะปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ให้นำสมัยและมีการออกแบบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ให้สวยงามสะดุดตา

นางสาวสุพัฒนา ทิพรส
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรทำให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงการทำงานที่ทำเป็นกลุ่มต้องอาศัยความสามัคคี  มีความสำคัญมากสำหรับการทำงานกับคนหมู่มากจะต้องใช้ความสามัคคี  และผู้นำกลุ่มต้องมีการวางแผนบริหารให้ดีมีจุดประสงค์ที่แน่นอนและต้องทำความเข้าใจกับสมาชิกเป็นอย่างดีและการปรับตัวเข้ากับคนหมู่มากต้องรู้จักความสามัคคีและให้อภัยกันเสมอ  และต้องมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค  จึงจะอยู่ในสังคมและให้เกิดความสงบสุข  สำหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนั้นคือ เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการผลิต ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นประธานกลุ่มสตรีนี้อยากได้เครื่องคัดแยกส่วนของสมุนไพรที่ต้องการ และเครื่องผสมส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ส่วนถ้าต้องการเป็นสินค้าตลาดอยากให้มีการปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ให้นำสมัยและมีการออกแบบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ให้สวยงามสะดุดตา

น.ส.ทิฆัมพร นุ่นงาม
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันมีความภูมิใจค่ะที่ได้ทำเรื่อง สมุนไพร วัดหนองหญ้านาง ทำให้ ดิฉันเองได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ทั้งที่ไดรู้มาแล้วก็ไดรู้เพิ่มเติม ทั้งที่ยังไม่รู้ก็ได้รับความรู้ใหม่ๆ เยอะแยะเลยค่ะ

URL: ของเราค่ะ www.geocities/herb_2_kl

คุณธรรมที่จะนำมาใชในชีวิตประจำวันก็คือ

1. ความอดทน

2. ความใฝ่รู้

3.ความเมตตา

ค่ะ จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติการเป็นมาของ สมุนไพร วัดหนองหญ้านาง แล้วทำให้ดิฉันภูมิใจในผลงานมาก ถึงแม้ผลงานจะไม่สวย แต่ก็ภูมิใจค่ะ