AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดฯ ตอนที่ ๓/๑

ติดตามอ่าน AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดฯ ของภาคกลางต่อได้ที่ ๓/๒

วันนี้ไม่ขออารัมภบทมากนัก จะขอต่อกันที่ AAR ของภาคกลาง ซึ่งเป็นภาคที่มีสมาชิกมาร่วมการประชุมมากที่สุด

๑. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

     คุณอรพันธ์ อยู่ศิริ

            ส่วนที่คาดหวังคือ วาดภาพว่าตลาดนัดความรู้น่าจะประกอบด้วยนิทรรศการที่แสดงวิธีการดำเนินงาน, ผลลัพธ์ของงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่บรรลุเกินคาด คือได้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมนำไปใช้กับของตนเอง ส่วนที่บรรลุน้อยไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุงคืออยากได้แลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาลต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มเวลา

     คุณลัดดา อัตโสภณ

            ส่วนที่คาดหวังคือรูปแบบการดำเนินการแนวใหม่ เทคนิควิธีการเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถทำให้ผู้ป่วยปรับวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน ส่วนที่ได้เกินคือรับรู้ศักยภาพของทีมงานแต่ละแห่งนอกเหนือจากแนวคิดที่มีต่อโรงพยาบาลชุมชน และทีมงานมีศักยภาพในการทำงานสูงมาก ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี ส่วนที่ควบปรับปรุงคือ ขยายเครือข่าย แบ่งเป็นภาค มีการพบปะกันบ่อยมากขึ้น

     คุณประทุม สุภชัยพานิชพงศ์

            สิ่งที่คาดหวังคือแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การจัดบริการในการให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ครอบคลุมความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เรียนลัดในการนำผลงานจากโรงพยาบาลที่ทำได้ดีไปเป็นตัวอย่าง / แนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่บรรลุเกินคาด คือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง การทำ weblog ได้ชื่นชมความสำเร็จของทีมงานของโรงพยาบาลอื่น เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างทีมงาน และได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของ KM เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงเพราะเคยเรียนรู้จากการอ่านและอบรมยังไม่เคยปฏิบัติจริงในการนำไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานเด่นในรูปแบบต่างๆ

     คุณกัณฑิลา สัมฤทธิ์

            ส่วนที่คาดหวังคือบูธแสดงผลงานเด่นๆ ของแต่ละโรงพยาบาล วิชาการด้านความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร ให้สมกับชื่อตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือกิจกรรมกลุ่มในการนำเสนอ เริ่มจากการเล่าเรื่อง การสกัดขุมความรู้ แก่นความรู้ที่ได้ในแต่ละโรงพยาบาล และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้ ส่วนที่ยังไม่บรรลุ ไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุง คือระยะเวลาน้อยเกินไป กิจกรรมกลุ่มควรหลากหลาย แยกจัดกิจกรรมกลุ่มแต่ละสาขาวิชาชีพ

๒. โรงพยาบาลตาคลี

     คุณวลีรัตน์ เอี่ยมคง

            สิ่งที่คาดหวังคือ ได้แนวความคิด / กิจกรรมจากการแลกเปลี่ยนความคิด การเข้ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อนำไปปรับใช้กับโรงพยาบาลของตนเอง ส่วนที่ได้เกิน คือได้รับแนวความคิด (idea เก๋ๆ ดีๆ) และสามารถนำไปปรับปฏิบัติได้หลายแนวคิด และได้ทางลัดในการปฏิบัติงาน (มีโรงพยาบาลอื่นปฏิบัติไว้เป็น guide ได้อย่างดี) ไม่ต้องลองผิดลองถูกโดยเริ่มจากศูนย์ ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี ควรปรับปรุงเรื่องเวลาของกิจกรรม บางกิจกรรมมีเวลาน้อย การเล่าเรื่องจำกัดด้วยเวลา

     คุณอำภา เจตน์พิสุทธ์

            สิ่งที่คาดหวังคือได้รับความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน นำไปปรับใช้กับหน่วยงานของตน และอยากได้เทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปปรับใช้กับคลินิคเบาหวาน ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือสัมพันธภาพที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีให้ต่อกัน ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเป็นกันเอง มีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลหรือเล่าเรื่องที่ตัวเองทำแล้วประสบความสำเร็จ ส่วนที่บรรลุน้อยคือแก่นความรู้ที่ได้จากการทำกลุ่มจากเรื่องเล่ายังน้อยเกินไป สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ (๑) Model ที่หน่วยงานอื่นทำสำเร็จ และทำแล้วได้ผลในผู้ป่วยมาทำให้ในที่ประชุมได้เรียนรู้ เพื่อได้นำไปขยายผลต่อ (๒) ขอเป็นปรับวันประชุมให้เป็นวันที่ไม่ใช่วันเสาร์-อาทิตย์

     คุณจริยา เพ็งมีศรี

            สิ่งที่คาดหวังคือทราบกระบวนการทำ การจัดการความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการดูแลและให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ได้ดูนิทรรศการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน นวัตกรรมต่างๆ และการใช้ weblog ส่วนที่บรรลุเกินคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย และทุกคนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ ได้เครือข่าย มี weblog ของโรงพยาบาลที่จะแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับที่อื่นๆ ส่วนที่บรรลุน้อย คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจับคู่ต้องการอยากให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากที่อื่นๆ เพิ่มเติมได้หลากหลายมากกว่านี้ สิ่งที่ควรปรับปรุงคือควรมีการจัดทำนิทรรศการ ความรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่สำเร็จ เห็นเป็นรูปธรรม และควรมีเวลาเพิ่มมากขึ้น

๓. โรงพยาบาลพยุหะคีรี

     คุณวิไลพร ป้องพยัคฆ์           

            ส่วนที่คาดหวังคือภาพที่มองเห็นได้จากการทำ KM เพื่อนำไปทำงานจริงในโรงพยาบาล โดยขยายผลสู่เรื่องอื่นในการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากหน่วยบริการอื่นๆ จากผู้ปฏิบัติจริง เพื่อเอาไปปรับหรือพัฒนางานของตน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับทีมงานที่อื่นๆ สิ่งที่บรรลุเกินคาดคือความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่หลากหลาย เช่นการดูแลผู้ป่วยแบบครอบครัวบำบัดของ สอ.นาราก การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลวิเชียรบุรี แนวทางการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลกะพ้อ และการทำแผลผู้ป่วยด้วยใจ ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องตัดอวัยวะที่เป็นแผลทิ้ง สิ่งที่บรรลุน้อยคือการให้โรงพยาบาลที่มีจุดเด่นเหล่านั้นมานำเสนอผลงานหรือแนวทางการทำงานของตน การไม่จำกัดในการจัดลำดับการตั้งเกณฑ์ ๑-๕ เพราะพอจำกัดก็ไม่ให้คิดแบบขั้นบันได ทำให้ทีมที่คิดมีความกังวล คิดไม่ออก สิ่งที่ควรปรับปรุงคือถ้าเป็นไปได้ขอเป็นสิ่งที่เขียนไว้ข้างต้น

     คุณพวงรัตน์ บำรุงศรี

            สิ่งที่คาดหวังคือได้รู้จักกับทีมงานอื่นที่ทำงานเรื่องเดียวกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่ได้เกินคาดคือ ได้รับความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้อื่น และอาจนำมาปรับใช้กับหน่วยงาน และได้เห็นถึงอุปกรณ์การตรวจโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยใหม่ๆ เช่นครั้งนี้ก็มีเครื่องตรวจการลงน้ำหนักของเท้า และการทำ weblog ส่วนที่บรรลุน้อย และสิ่งที่ต้องปรับปรุง ไม่มี

     คุณส้มเสี้ยว อิ่มเนย

            สิ่งที่คาดหวังคือประสบการณ์เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลพยุหะคีรีได้รับความรู้เรื่อง blog และมีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ควรเพิ่มเวลาในการเล่าเรื่อง

     ภก.ณรงค์ชัย งดงามทวีสุข

            สิ่งที่คาดหวังคือเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ปรับปรุงงานของตัวเอง พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดูแลผู้ป่วย, การเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลพยุหะคีรีให้เกิดกับงาน ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่กัน ในเรื่องของประชาชนหรือชุมชน สิ่งที่บรรลุน้อยคือการดูแลคนไข้ในชุมชนโรงพยาบาลต่างๆ ยังไม่ดีมาก

๔. โรงพยาบาลป่าโมก

     คุณบุญนภา ธัญญะพิเศษศักดิ์

            ส่วนที่คาดหวังคือมารับฟัง เรียนรู้พัฒนาการ วิวัฒนาการและรูปแบบการให้บริการคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลอื่นๆ แรงกระตุ้น และจูงใจในการพัฒนาคลินิกเบาหวาน การนำเสนอของโรงพยาบาลที่ได้รางวัล ส่วนที่เกินคาดคือความร่วมมือของโรงพยาบาลเอกชน ความเป็นกันเองของแพทย์ ประทับใจผู้จัดในการรับโทรศัพท์ที่เหมือนว่าทุกโรงพยาบาลสำคัญ "ตราปั๊ม" ในบัตรผู้ป่วยเป็นเรื่องที่คิดว่าปกติของตนเอง แต่พอนำเสนอในที่ประชุมกลุ่มกลับเป็นนวัตกรรมที่คนอื่นๆ ฟัง ส่วนที่บรรลุน้อย คือ การเน้นการสร้างพลังในชุมชน ซึ่งควรเป็นหัวข้ออบรม / ประชุมเฉพาะ ช่วงเวลาในการแชร์ประสบการณ์ และซักถามจำกัดแค่หัวข้อเดียว และการประกวดเบาหวานกับชุมชน (ในเกณฑ์ที่กำหนด) ส่วนที่ควรปรับปรุง คือ การแบ่งกล่มในการพูดคุยและนำเสนอ ไม่ควรแบ่งแยกของแต่ละโรงพยาบาลไปอยู่ต่างกลุ่ม จำนวนกลุ่มควรน้อย เพื่อให้ไม่เกิดการซ้ำกันในระหว่างนำเสนอ และเวลานำเสนอน้อย ช่วงเวลาที่อบรม ทำไมต้องเป็นศุกร์-เสาร์ ช่วงระยะเวลา/ตารางการอบรมในแต่ละวันมากเกินไป (ตามตารางประมาณ ๒๐.๐๐ น.) แต่จำนวนวันน้อยไป

      คุณปาจรีย์ สาระลุก

            สิ่งที่คาดหวังคืออยากได้วิวัฒนาการใหม่ๆ ในการนำมาใช้ในการทำงานได้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย อยากได้ความรู้จากเครือข่ายที่ปฏิบัติงานได้ดีกว่า ส่วนที่ได้เกินคาดคือ ได้รู้ถึงนวัตกรรมใหม่จากเครือข่ายโรงพยาบาลอื่น และสามารถนำไปปรับใช้กับโรงพยาบาลเราได้ และได้เรียนรู้เรื่อง blog ส่วนที่บรรลุน้อย คือความรู้ในการบริหารงานในชุมชนยังน้อย ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ เวลาเล่าจะน้อย เพราะบางโรงพยาบาลยังเล่าไม่หมด ควรจัดในเวลาราชการ

      ติดตามชมบล็อก AAR ของผู้เข้าประชุมภาคกลางได้ต่อที่ AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดฯ ตอนที่ ๓/๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

10104

เขียน

20 Dec 2005 @ 14:41
()

แก้ไข

22 Mar 2012 @ 14:12
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก