AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดฯ ตอนที่ ๓/๒

ส่วนที่ควรปรับปรุง คือเวลาเล่าน้อยไป และเชิญแพทย์หัวหน้าทีมมาร่วมมากขึ้น

(ต่อ จาก AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดฯ ตอนที่ ๓/๑)

๔. โรงพยาบาลป่าโมก

     คุณบุญนภา ธัญญะพิเศษศักดิ์

            ส่วนที่คาดหวังคือมารับฟัง เรียนรู้พัฒนาการ วิวัฒนาการและรูปแบบการให้บริการคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลอื่นๆ แรงกระตุ้น และจูงใจในการพัฒนาคลินิกเบาหวาน การนำเสนอของโรงพยาบาลที่ได้รางวัล ส่วนที่เกินคาดคือความร่วมมือของโรงพยาบาลเอกชน ความเป็นกันเองของแพทย์ ประทับใจผู้จัดในการรับโทรศัพท์ที่เหมือนว่าทุกโรงพยาบาลสำคัญ "ตราปั๊ม" ในบัตรผู้ป่วยเป็นเรื่องที่คิดว่าปกติของตนเอง แต่พอนำเสนอในที่ประชุมกลุ่มกลับเป็นนวัตกรรมที่คนอื่นๆ ฟัง ส่วนที่บรรลุน้อย คือ การเน้นการสร้างพลังในชุมชน ซึ่งควรเป็นหัวข้ออบรม / ประชุมเฉพาะ ช่วงเวลาในการแชร์ประสบการณ์ และซักถามจำกัดแค่หัวข้อเดียว และการประกวดเบาหวานกับชุมชน (ในเกณฑ์ที่กำหนด) ส่วนที่ควรปรับปรุง คือ การแบ่งกล่มในการพูดคุยและนำเสนอ ไม่ควรแบ่งแยกของแต่ละโรงพยาบาลไปอยู่ต่างกลุ่ม จำนวนกลุ่มควรน้อย เพื่อให้ไม่เกิดการซ้ำกันในระหว่างนำเสนอ และเวลานำเสนอน้อย ช่วงเวลาที่อบรม ทำไมต้องเป็นศุกร์-เสาร์ ช่วงระยะเวลา/ตารางการอบรมในแต่ละวันมากเกินไป (ตามตารางประมาณ ๒๐.๐๐ น.) แต่จำนวนวันน้อยไป

      คุณปาจรีย์ สาระลุก

            สิ่งที่คาดหวังคืออยากได้วิวัฒนาการใหม่ๆ ในการนำมาใช้ในการทำงานได้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย อยากได้ความรู้จากเครือข่ายที่ปฏิบัติงานได้ดีกว่า ส่วนที่ได้เกินคาดคือ ได้รู้ถึงนวัตกรรมใหม่จากเครือข่ายโรงพยาบาลอื่น และสามารถนำไปปรับใช้กับโรงพยาบาลเราได้ และได้เรียนรู้เรื่อง blog ส่วนที่บรรลุน้อย คือความรู้ในการบริหารงานในชุมชนยังน้อย ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ เวลาเล่าจะน้อย เพราะบางโรงพยาบาลยังเล่าไม่หมด ควรจัดในเวลาราชการ

๕. โรงพยาบาลเทพธารินทร์

     นพ.วรวิทย์ กิตติภูมิ

            สิ่งที่คาดหวังคือมารู้จักเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยประเภทเดียวกัน และมารับฟังสิ่งที่ดีๆ จากผู้อื่น ส่วนที่ได้เกินคาดคือ การทำ Weblog รูปแบบการเล่าเรื่องจากความสำเร็จ ซึ่งแปลกมากและรู้จักการฟังอย่างตั้งใจ ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุงคือเวลา Storytelling และการเชิญแพทย์หัวหน้าทีมมาร่วมมากขึ้น

     คุณยุวดี มหาชัยราชัน

            สิ่งที่คาดหวังคือได้รับรู้รับทราบ แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิควิธีการ ที่จะนำไปใช้ปรับปรุงการดูแลเบาหวาน ส่วนที่ได้เกินคาดคือ ความร่วมมือของทีมงานโรงพยาบาลอื่นที่เข้มแข็ง ทำให้เกิดกำลังใจ และการเรียนรู้มากขึ้น ส่วนที่บรรลุน้อย หรือไม่บรรลุ ไม่มี โอกาสหน้าน่าจะนำเสนอเป็นกรณีศึกษาจากความเป็นจริงมาโรงพยาบาลละ ๑ เรื่อง มีการนำเสนอโดยเจ้าของเรื่องที่นำมา และมีการแลกเปลี่ยนขั้นตอนในแต่ละส่วนต่อกัน

     คุณจุรีย์พร จันทรภักดี

            สิ่งที่คาดหวังคือ การได้เรียนรู้จุดแข็ง จุดด้อยของแต่ละทีมเพื่อสนับสนุนให้การดูแลเบาหวานดียิ่งขึ้น และการได้พบทีมงานที่ทำงานในสาขาเดียวกัน แลกเปลี่ยนเรื่องการทำงาน ความมุ่งมั่น ส่วนที่บรรลุเกินคาด คือได้เห็นระบบการทำงานที่เป็นระบบใหญ่จนถึงเล็ก ตั้งแต่ชุมชนถึงจังหวัด ซึ่งทำได้ดีมาก ถ้าพยายามพัฒนาระบบ Database ซึ่งสามารถใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโดยการวางแผนให้ครบวงจรได้ ส่วนที่บรรลุน้อยคือการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม รพ. หรือทีมงานที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เนื่องจากในครั้งนี้ รพ.เอกชน มีเพียงรพ.เดียว ดังนั้นระบบการทำงาน อุปสรรคต่างๆ จะมีบริบทแตกต่างกัน ควรปรับปรุงคือ อยากให้มีการเชิญ รพ.เอกชน ที่มีความโดดเด่นเรื่องทีมเบาหวาน/เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกัน

     คุณยอดขวัญ เศวตรักต

            สิ่งที่คาดหวังคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทีมงานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และได้เห็นมุมมองที่หลากหลายและอาจสามารถนำไปประยุกต์กับงานในโรงพยาบาลด้วย ส่วนที่บรรลุเกินคือความตั้งใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้มาร่วมงานมีสูงมาก เปิดมุมมองในด้านอื่นที่ไม่เคยมีเช่นการทำงานในส่วนของชุมชน และได้รู้จักกลุ่มทีมในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ส่วนที่บรรลุน้อยคือ ในการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการคละคน นำโรงพยาบาลต่างๆ มารวมกัน แต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกันในเรื่องระบบงานบางอย่าง ที่มากเกินไป บางกลุ่มอาจจะทำให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนบางเรื่องลดลงไป สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ อยากให้มีโรงพยาบาลเอกชนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานมากขึ้น เนื่องจากจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีมุมมองหลากหลายขึ้น และอาจมีเวลาเพิ่มเติมขึ้น แต่มีข้อมูลเล่าในรายละเอียดให้มากขึ้น มากกว่าเดิม

๖. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

     น.อ.หญิงกรรณิการ์ นุตยสกุล

            สิ่งที่คาดหวังคือได้เรียนรู้วิธีการจัดตลาดนัด และทราบประโยชน์ของการจัดตลาดนัดที่เป็นแหล่งเสริมความรู้ ได้เครือข่ายในการทำงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ได้รู้จักอาจารย์และวิทยากร หรือผู้พร้อมที่จะให้ความรู้ ได้แนวคิดวิธีการทำงานต่างๆ เช่น การจัดการประชุมให้ห้องใหญ่ กลุ่ม และรู้จัก www.gotoknow.org และการทำ blog ส่วนที่ได้เกิน คือการทำกิจกรรมกลุ่มที่ได้ทราบว่าแต่ละแห่งมีบุคคลที่ตั้งใจทำงานเพื่อผู้ป่วยเบาหวานดีในรูปแบบต่างๆ ทำให้ได้เกิดความรู้สึกที่ดียิ่งกับการมีเพื่อนและเครือข่ายความรู้กับเรื่องการจัดสัดส่วนอาหารเบาหวาน ส่วนที่บรรลุน้อย คือการสรุปแก่นความรู้ เพราะเวลาน้อยในการขุมขุมความรู้ ส่วนที่ควรปรับปรุงคือกระบวนการจัดดีแล้ว แต่เวลาน้อยไป

     น.ต.หญิงนิชาภา โพธาเจริญ

            สิ่งทีคาดหวังคือได้ความรู้ แนวทาง เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่ได้เกินความคาดหวัง คือเทคนิค และวิธีการใหม่ๆ จากเครือข่าย ได้เพื่อนร่วมเครือข่าย การติดต่อสื่อสารโดยการใช้ blog และเห็นการจัดการประชุมที่ไม่น่าเบื่อ ลงถึงกิจกรรมจริง เข้าใจได้ง่ายขึ้น ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุงคือระยะเวลาการจัดประชุม อยากให้มีนานกว่านี้

๗. ผู้สังเกตการณ์ จากสำนักการพยาบาล

     คุณนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา

            สิ่งที่คาดหวังคือการใช้กลวิธีการจัดการความรู้มาขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและบริการเกี่ยวกับเบาหวานในระบบบริการสาธารณสุข ส่วนที่ได้เกิน คือได้รู้รายละเอียดลึกซึ้งกว่าที่คิดว่าจะได้ ได้มีโอกาสรู้แหล่งที่จะติดต่อกับเครือข่ายผู้ปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้ที่สร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติจริงด้วยตัวเองคงต้องใช้เวลาศึกษานานมาก ส่วนที่บรรลุน้อยคือ การเปิดบล็อก ยังไม่ได้ทดลองทำจริง ไม่รู้จะทำได้หรือไม่ ในการจัดครั้งนี้จัดได้ดีแล้วนะคะ ดีมากค่ะ

        ส่วนภาคสุดท้าย คือภาคใต้ติดตามอ่านจากบล็อกได้วันพรุ่งนี้ค่ะ

บันทึกโดย: สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#ตลาดนัดความรู้#เบาหวาน#after action review

หมายเลขบันทึก: 10114, เขียน: 20 Dec 2005 @ 14:50 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 12:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)