ความเห็น 11064

ทอฟฟี่ถั่ว

นายชวุฒิ มากมิ่ง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ...

ข้าพเจ้านายชวุฒิ  มากมิ่งได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่องทอฟฟี่ถั่วคือ www.geocities.com/toffy_9999 โดยไปศึกษาสัมภาษณ์ข้อมูลจากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านล่อมฟัก อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

   สิ่งที่ได้จากการทำโครงงานนี้ ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การประกอบอาชีพอะไรก็ตามเราต้องมีความอดทน  ความขยันหมั่นเพียรต่องานที่ทำจึงจะประสบความสำเร็จ

   ข้าพเจ้าคิดว่าคุณธรรมที่ได้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นควรนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน คือการทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับบุคคลอื่นต้องอาศัยความสามัคคี  ความร่วมมือกันของสมาชิก

   อกจากนั้นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านในการสร้างงานคือ การอบทอฟฟี่ด้วยเทียนหอมที่ทำมาจากเกสรดอกไม้ ทำให้ทอฟฟี่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานและเพิ่มความอร่อยอีกด้วย

   ามความคิดของข้าพเจ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพนี้คือ การนำเครื่องกวนถั่ว  เครื่องบรรจุภัณท์  เพื่อความรวดเร็ว

   ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการนี้ ข้าพเจ้าจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยประชาสัมพันธ์สินค้าผลิดภัณท์ไปยังแหล่งชุมชนเพื่อขยายตลาด

ขอบคุณครับ....