ความเห็น 7756

ทอฟฟี่ถั่ว

นายศักดิ์ศิพงษ์ เกษมุติ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

   ข้าพเจ้านายศักดิ์ศิพงษ์ เกษมุติได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่องทอฟฟี่ถั่ว URL คือ www.geocities.com/toffy_9999 โดยได้ลงไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านล่อมฟัก อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

   สิ่งที่ได้จากการทำโครงงานนี้ ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน อีกทั้งต้องมีความยุติธรรม ในการกระจายรายได้ให้กับสมาชิก

   ข้าพเจ้าคิดว่าคุณธรรมที่ได้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นควรนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับบุคคลอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   อกจากนั้นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านในการสร้างงานคือ การอบทอฟฟี่ด้วยเทียนหอมที่ทำมาจากเกสรดอกไม้ ทำให้ทอฟฟี่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานและเพิ่มความอร่อยอีกด้วย

   ามความคิดของข้าพเจ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพนี้คือ 1.เครื่องกวนทอฟฟี่อัตโนมัติ (เพื่อความรวดเร็วและประหยัดแรงงาน) 2.เครื่องหยอดลูกอมอัตโนมัติ (เพื่อให้ได้ทอฟฟี่ที่มีขนาดเท่ากันและรูปร่างสวยงาม)

   ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการนี้ ข้าพเจ้าจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยนำเสนอสินค้าสู่สากลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดลูกค้า ขยายตลาดการค้าให้กว้างจนทั่วโลก