ความเห็น 7754

ทอฟฟี่ถั่ว

นางสาวเสาวลักษณ์ ตงลิ้ม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำเวปไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นwww.geocities.com/toffy_9999ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งยังได้รับประโยชน์มากมาย  อาทิ เช่น  ข้อคิด หรือ คติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. ความพยายามเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ                       2.มีสติ สมาธิ และ ความอดทนในการทำงาน                      3.รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รักในงานที่ทำและสามัคคีกัน เพื่อนๆสามารถนำคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  อย่างเช่น การทำงานและการดำเนินชีวิตเราก็ควรมีสติ  มีสมาธิสามัคคีกัน และ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้อภัยซึ่งกันและกัน   การเรียนเราก็ควรมีความเพียรพยายาม  มีความอดทนเทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน  เช่น การอบทอฟฟี่ด้วยเทียนหอมที่ทำจากเกสรดอกไม้ทำให้ขนมที่ได้นั้นมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักณ์และชวนรับประทาน                                                        ตามความคิดของข้าพเจ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ถั่ว คือ ใช้เครื่องจักรมาช่วยในการผลิตและห่อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตราฐานเท่ากัน             ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการทอฟฟี่ถั่ว ข้าพเจ้าจะทำแผนการณ์การตลาด โดยการมีการแนะนำสินค้า มีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง  หาได้ง่าย  ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตราฐาน  มีการขยายกลุ่มลูกค้าโดยการโฆษณา และ อาจใช้สื่อทางอิเล็คทอนิคร่วมด้วย  การทำบรรจุภัณฑ์ก็จะทำให้สวยงามสะดุดตาและสะดวกในการรับประทานมากขึ้นและอาจออกแบบรุปทรงของผลิตภัณฑ์ใหม่ จากทอฟฟี่รูปร่างสี่เหลี่ยม อาจทำเป็นรูปดาว รูป หัวใจ หรือรูปอื่นๆ :-)