ความเห็น 7759

ทอฟฟี่ถั่ว

นางสาวอริสรา มากวงษ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  หลังจากดิฉันได้ศึกษาข้อมูลจาก เว็บไซต์ เรื่องทอฟฟี่ถั่ว URL คือ www.geocities.com/toffy_9999 ได้ความรู้ดังนี้ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน อีกทั้งต้องมีความยุติธรรม ในการกระจายรายได้ให้กับสมาชิก สามารถนำคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  อย่างเช่น การทำงานและการดำเนินชีวิตเราก็ควรมีสติ  มีสมาธิสามัคคีกัน และ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้อภัยซึ่งกันและกัน   เทคโนโลยีพื้นบ้าน ใช่เอาเทียนหอมมาอบทอฟฟี่ป่ะไม่แน่ใจ     ตามความคิดของข้าพเจ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ถั่ว คือ ใช้เครื่องจักรมาช่วยในการผลิตและห่อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตราฐานเท่ากัน             ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการทอฟฟี่ถั่ว ข้าพเจ้าจะทำแผนการณ์การตลาด โดยการมีการแนะนำสินค้า มีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง  หาได้ง่าย  ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตราฐาน  มีการขยายกลุ่มลูกค้าโดยการโฆษณา และ อาจใช้สื่อทางอิเล็คทอนิคร่วมด้วย