คิด คิด คิด  มาฝึกคิดกันดีกว่า   ผู้เขียนไม่ได้เรียนในวิชาด้านทักษะการคิดมาแต่มีความสนใจ เกี่ยวกับทักษะการคิด มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมที่ มสธ. นานแล้ว จากนั้นได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมด้านการคิด ให้กับคณะครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลายครั้ง ผู้เขียน จะรับผิดชอบด้านกิจกรรมนันทนาการ สร้างบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดและเกมที่จัดจะเป็นการฝึกทักษะการคิดให้กับครูเช่น การคิดสร้างสรรค์  หรือการฝึกด้านพหุปัญญา นักทฤษฎีชื่อการ์ดเนอร์ บอกว่า มนุษย์เราจะมีความสามารถ 8ด้าน ในการจัดการเรียนการสอนครูต้องคำนึงถึงความสามารถทั้ง8 ด้านที่อยู่ในตัวเด็ก และจัดกิจกรมพัฒนาเด็กทั้ง 8ด้าน นอกจากนี้ก็มีการคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมอย่างไร จึงจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ช่วงที่วิทยากร (ผศ.ดร. เรขา อรัญวงศ์)ให้ทฤษฎี หลักการ ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ผ่านการลงปฏิบัติ  ผู้เขียนจะสังเกตคณะผู้เข้าอบรม เป็นอย่างไร เราควรจะเตรียมเกม ลักษณะไหน ให้ครูรู้สึกผ่อนคลาย พร้อมทั้งได้สาระและเชื่อโยงกับทฤษฎีได้ด้วย  ครูสามารถนำเกมนี้ไปปรับใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน สนุกและได้สาระ (ครูเขาบอกเรา สังเกตดูน่าจะพูดจริงนะ)   เมื่อวันที่ 1-2 มิ.ยนี้ ผู้เขียนและทีมได้ไปอบรมการพัฒนาทักษะการคิด ให้กับครู ที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก ครูเข้าอบรมประมาณ 64 คน ครั้งนี้ผู้เขียนประเมินตนเองแล้วคิดว่า เราทำได้ดีกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา (ไม่ได้ชมตัวเองนะ) ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ 1 เตรียมตัวดี คือมีกิจกรรมเกมหลากหลาย   2  มีสมาธิกับงานตรงหน้า นิ่ง ใจเย็น 3  ยิ้ม และทักทาย กับผู้เข้าอบรมพยายามสร้างความเป็นกันเอง 4 สังเกตพฤติกรรมและใช้หลักของการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา  คือเมื่อซีกซ้ายทำงานหนัก (นั่งฟัง บรรยายนานๆ) ก็จะหาเกมให้ได้เคลื่อนไหว จินตนาการ สร้างสรรค์ (ใช้สมองซีกขวา)   วันที่ 2 สุดท้าย ของการอบรม ผู้เขียน จัดกิจกรรม AAR  ผู้เข้าอบรม บอกว่า ได้ประโยชน์มากจะนำทุกอย่างที่ได้รับไปพัฒนาทักษะการคิดผู้เรียน  สนุกไม่เครียด  ได้อะไรเยอะมาก  วิทยากรเป็นกันเอง                          ทักษะการคิดมีประโยชน์กับทุกคน ครูต้องพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง ไปพร้อมๆ กับพัฒนาเด็ก ผู้เขียนก็พยายามพัฒนาตัวเองเช่นกัน ....ไม่มีอะไรยากที่จะศึกษาเรียนรู้ ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจจริง....