ข้อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (1)

        15 ธ.ค.48   ผมได้รับแฟกซ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่ สพฐ 676/2548 ลว. 22 พ.ย.48   แต่งตั้งผมเป็นกรรมการอำนวยการ   โดยมี รมต. ศึกษาธิการเป็นประธาน  และบิ๊ก ๆ ในกระทรวงศึกษาฯ เป็นกรรมการ   ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการได้แก่ ศ. สุมน อมรวิวัฒน์,  ศ. ดร. มนตรี  จุฬาวัฒนทล,  ศ. ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์,  รศ. ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่,  ดร. เจือจันทร์  จงสถิตอยู่,  ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร,  ดร. อมรวิชช์  นาครทรรพ,  และผม   โดยคณะกรรมการมีหน้าที่

     1. กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเสนอแนะกลยุทธ์และมาตรการในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     2. ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนแผนงานและกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน   และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3. แสวงหาทรัพยากรและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     4. กำกับ  ผลักดันการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน   และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

         เขาแจ้งว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ,  คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และคณะอนุกรรมการพัฒนาครูฯ  ร่วมกันในวันที่ 26 ธ.ค.48   เวลา 14.00 - 16.30 น.  ซึ่งผมติดนัดประชุมเรื่องสำคัญ   คือเรื่องการใช้ KM ผลักดันงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BRT) ของประเทศ   จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการนี้ได้   จึงขอให้ความเห็นทางบันทึกนี้แทน

         โดยผมขอเสนอประเด็นเดียวก่อน   คือประเด็นกระบวนทัศน์หรือฐานคิดในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ผมต้องขออภัยที่จะต้องเสนอว่าวิธีคิดที่ใช้อยู่เดิมเป็นวิธีคิดที่ผิด   และเป็นบ่อเกิดหรือต้นเหตุของความอ่อนแแอของวงการศึกษาไทย   ทำให้ครูด้อยคุณภาพ (มองภาพรวมนะครับ   ในภาพรายคนมีครูดี  คุณภาพสูงจำนวนมาก)

ปัญหาคือวิธีคิดที่ผิดหรือมิจฉาทิฐิ
   มิจฉาทิฐิของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4 ข้อใหญ่
         1. คิดว่าจะต้องพัฒนาโดยการกำหนด  สั่งการจากส่วนกลางคือ   ใช้กระบวนทัศน์แบบควบคุม  สั่งการ (command & control)
         2. คิดพัฒนาครูโดยจัดการอบรม  ถ่ายทอดความรู้
         3. พัฒนาครูโดยกระบวนการที่พรากครูออกจากศิษย์
         4. ไม่พัฒนาจากฐานความสำเร็จของครูเอง

         ผมรีบลงตอนที่ 1 ก่อน   แล้วจะขยายความในตอนที่ 2 ครับ

วิจารณ์  พานิช
 16 ธ.ค.48