ต้องยอมรับกันแล้วว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร หรือ ICT เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษานอกโรงเรียน ทั้งนี้เพราะ การเรียนรู้ในปัจจุบัน เป็นการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และเป็นการเรียนรู้ ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้น ความสำคัญของการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องสร้างแหล่งการเรียนรู้ขึ้นมาอย่างหลากหลาย และ กว้างขวาง  เพื่อให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เหล่านั้นได้ตลอดเวลา และทั่วถึง ตามความต้องการของเขาเอง ดังนั้น ความสำคัญจึงมาตกอยู่ที่ว่า เราจะสร้างแหล่งการเรียนรู้อย่างไร ที่จะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งจะเห็นว่าหลักการง่ายๆ ก็คือ ทำให้มีแหล่งการเรียนรู้ อยู่ใกล้ประชาชนให้มากที่สุด เช่น สร้างที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เพื่อให้หนังสือพมพ์ หรือหนังสือต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่มีอยู่ใกล้ๆ การสร้างห้องสมุด หรืออื่นๆ แต่ถ้าสังเกตุกันให้ดีจะพบว่า ปัจจุบัน แหล่งการเรียนรู้ ที่เข้าถึงทุกครัวเรือนก็คือ วิทยุ และ โทรทัศน์ (ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลว่า ปัจจุบันแทปจะหาวิทยุเพื่อการศึกษาไม่พบเลย พบแต่วิทยุเพื่อบันเทิง) จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร กำลังเข้าไปถึงทุกรัวเรือน
     ปัจจุบันเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่ง ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถที่จะใช้สร้างเป็นแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาร่วมกับเทโนโลยีการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายการสื่อสารที่เราเรียกว่า อินเตอร์เน็ต ก็ยิ่งทำให้ การเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว เข้าถึงทุกที่ (ที่เครือข่ายเข้าไปถึง และ มีเครื่องคอมพิวเตอร์)
    แหล่งการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอมพิวเตอร์ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นแผล่งการรเรียนรู้แบบทางเดียว คือ ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวแล้ว ยังพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบสองทาง คือ ผู้เรียนก็สามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีในตัวเอง เข้าไปในแหล่งการเรียนรู้ได้ด้วย

   การศึกษานอกโรงเรียนสามารถนำเอาความสามารถและศักยภาพ ของเทโนโลยีเครือข่ายนี้ เขามาใช้ประโยชน์ และพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนได้หลายแนวทาง ถ้าเรียบเรียงจากแนวทางที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้น  จนถึงปัจจุบันหลายแนวทาง เช่น
   - แหล่งการเรียนรู้ผ่านทาง wesite ในรูปแบบต่างๆ เป็นการนำเสนอ เรื่องราวความรู้ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น
        - การนำเสนอเรื่องราว หรือสาระที่เป็นประโยชน์ ในแต่ละ wepage โดยตรง ตามที่ผู้ดูแล web กำหนด
        - การนำเสนอเนื้อหาความรู้ ในรูปแบบ e-book WBI หรือ e-Learning
        - การแลกเปลี่ยนความรุ้ ผ่านทาง weboard หรือทาง e-Mail หรือ โต้ตอบทาง IRC 
        - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบ web log (blog)
    - การนำเสนอความรู้ในรูปแบบ AV เช่น เผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบของเสียง หรือ Video หรือเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบของ วิทยุ หรือ โทรทัศน์ ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 
    ในอนาตอันใกล้นี้ จะมีการเสนอความรู้ผ่านเครือข่ายอื่นๆ เช่น ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออื่นๆ

    การศึกษานอกโรงเรียน จะนำเอาเทโนโลยีเหล่านี้ มาสร้างแหล่งการเรียนรู้ ได้อย่างไร เพื่อช่วยให้ roadmap กศน. ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ ในปี 2551