AAR ศูนย์บริการวิชาการ

 หลังจากที่ศูนย์บริการวิชาการได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) น.ต กำจร มนูญปิจุ และ คณะ มาสะท้อน ผลการดำเนินงานของศูนย์ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ เมื่อวัน ๓ พ.ย ๒๕๔๘ และ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาประเมินอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ( Link ผลการประเมิน ปี ๔๖ และ ๔๗ ) ในเช้าวันที่ ๑๖ ธันวาคม ทีมผู้นำของศูนย์ ได้มาร่วมกันเตรียมปรับปรุง และ เตรียมการเพื่อ ปรับแผนปฎิบัติการประจำปี ๒๕๔๘ (ปีการศึกษา) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และเตรียมแผน ๒๕๕๐ ซึ่งจะดำเนินการสัมมนาระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทีจังหวัดมุกดาหาร

 

JJ