วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้าน KM

         ผมเคยเขียนเล่าเรื่องวิทยานิพนธ์ของ ผศ. ฉลาด  จันทรสมบัติ  ไว้เมื่อวันที่ 27 ก.ย.48 (click)   และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผศ. ฉลาดได้นำเอกสารข้อเสนอวิทยานิพนธ์ภาคภาษาอังกฤษ   เรื่อง Developing a Knowledge Management Model of Self-Reliant Communities in Northeast Thailand มาส่ง   แต่ไม่ได้สื่อสารว่าส่งมาให้ผมทำอะไร   ผมจึงเดาว่าต้องการให้ช่วยให้ความเห็น   ผมจึงขอให้ความเห็นสื่อสารไปยัง ผศ. ฉลาด ดังนี้

     1. น่าจะนัด อจ.ที่ปรึกษาทั้ง 3 คน  พบหารือกับ อ.ฉลาดพร้อมกันสักครั้ง   เพื่อทำให้โจทย์วิจัยคมชัดและ research methodology ชัด
     2. ผมอยากให้วิธีวิทยาเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่า
     3. เนื่องจากมีเวลามากพอ   น่าจะทำวิจัยแบบเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม   คือกลุ่ม interventional กับกลุ่ม control (non-interventional) วัดผลเปรียบเทียบกัน   เพื่อจะหาคำตอบปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองได้
     4. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ   ชุมชนต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ในสูญญากาศ   แต่มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จากภายนอกเข้าไปอยู่ตลอดเวลา

วิจารณ์  พานิช
 13 ธ.ค.48