ความเห็น 7923

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้าน KM

chalard
IP: xxx.28.35.230
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์พัชรี ดำรงสุนทรชัย เครือข่ายทีมนักจัดการความรู้
ผมกำลังวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ของกลุ่มองค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจารย์ต้องการคำนิยาม การจัดการความรู้ว่าผมใช้อะไรนั้น ผมใช้คำนิยาม คำว่า "รูปแบบการจัดการความรู้ว่า" หมายถึง
แบบแผนหรือสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งได้จัดทำไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีโดยมีการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ฝ่ายงาน ทีมรับผิดชอบ กระบวนการ สิ่งแวดดล้อมที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานและการประเมินผล

จากทีมนักจัดการความรู้วิทยานิพนธ์