ความเห็น 7168

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้าน KM

chalard
IP: xxx.148.199.185
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ พานิช ที่เคารพยิ่ง

     กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้โอกาสแก่กระผมนิสิตปริญญาเอก ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยชนบท ทำให้กระผมมีกำลังใจที่จะทำโครงการบริการวิชาการกับชุมชนมากยิ่งขึ้น และกำลังขอรับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขภาคอีสาน โดยกระผมขอในนามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันการเรียนเพื่อชุมชนเป็นสุขมหาสารคามมีแผนงานกิจกรรมที่ชุมชนเป็นผู้แสดงหลัก คือคุณกิจ นักวิชาการและนักพัฒนาเป็นผู้อำนวยความสะดวก อบต.เป็นคุณเอื้อเฟื้อส่งเสริมสนับสนุน และผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนเป็นคุณลิขิต  ในส่วนของวิทยานิพนธ์ขอกระผมนั้นยินดีที่จะปรับโจทย์วิจัยคมชัดและ research methodology ชัดโดยใช้วิธีวิทยาเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามที่ท่านเสนอแนะ ได้ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว  ทราบว่าจะเดินทางไปพบท่านด้วยกันที่กรุงเทพฯ ซึ่งกำลังหาวันเวลาที่ว่างตรงกันอยู่ในเดือน มกราคม 2549  จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งโดยจะแจ้งให้ท่านทราบโดยด่วนอีกครั้ง

ฉลาด  จันทรสมบัติ

ผู้นำในการเปลี่ยนนักจัดการความรู้ตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบัน-อนาคต