รายงานโครงการวิจัยทางการศึกษา    (วิจัยในชั้นเรียน)  

ผู้วิจัย                      นางปทิตตา           ไชยทิพย์

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ     นายพงษ์ศักดิ์        ภูกาบขาว 
                                                    นายพณธกิจ          ไชยมาดี

 หัวข้อวิจัย(ภาษาไทย)            :     การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ (LD) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  โดยใช้แบบอ่านเสริมบทเรียน และแบบฝึกทักษะ 
(ภาษาอังกฤษ)     :         THE DEVELOPMNT READING SKILL AND WRITEING SKILL THAI                                            LANGUAGE AREA FOR THE LEARNING DISABILITY (LD)                                             MATHAYOM III  STUDENTS BY LEARNING ACTIVITES AND                                            READING ACTIVE