ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน

   < เมนูหลัก >

วิสัยทัศน์  

         “พิษณุโลก : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน”

เป้าประสงค์  

         1.เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

         2.เป็นศูนย์บริการทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

         3.ภาครัฐและเอกชนมีการบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

         4.เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีการจัดการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามความต้องการของตลาด

         5.เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการเงินของภาคเหนือตอนล่าง

         6.เป็นศูนย์กลางจัดประชุมภาคเหนือตอนล่างและระดับประเทศ ตลอดจนการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

         7.เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัด  

   ยุทธศาสตร์

         “พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัย”

    กลยุทธ์ 

         1.ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการขนส่งสินค้าผู้โดยสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

         2.ส่งเสริมการบริการทางด้านสุขภาพให้เป็นศูนย์บริการแก่ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างโดยพัฒนามาตรฐานการบริการให้เป็นสากล

         3.ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน มีการปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพและอยู่ในระดับมาตรฐาน

         4.ส่งเสริมให้ประชาชนและพนักงานบริการมีหัวใจแห่งการบริการ (Service mind) ในฐานะเจ้าของบ้านที่ดี

         5.พัฒนาบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาดและแปรรูป

         6.พัฒนาเครือข่ายการค้าส่งและธุรกรรมด้านการเงินให้ครอบคลุมภาคเหนือตอนล่าง

         7.ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมภายในประเทศ และเสริมสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว

         8.ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีความปลอดภัย

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

โอเล่
IP: xxx.28.182.12
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ดีมากเลยค่ะ ที่มีการรวบรวมยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดไว้แบบนี้

สำหรับการค้นคว้างานวิจัย รวมถึงบุคคลที่สนใจ จึงเป็นข้อมูลที่มีค่า..

ขอให้สร้างสรรค์ผลงานดี ดี อย่างนี้ต่อไปนะคะ