วัตถุประสงค์ของการวิจัย

       1.  เพื่อศึกษาระดับขวัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 

       2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 จำแนกตามตัวแปร อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน

        3.   เพื่อทราบข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างขวัญของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2