เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๔)

เรามองเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเราก็มองเชื่อมโยงไปถึงชุดโครงการอื่นด้วยในการทำงานเช่นโครงการระบบแลกเปลี่ยนของอาจารย์ปัทมาวดี  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของอ.อพิชัย มันก็ต้องผูกโยงกันเพื่อให้การทำงานเกิดการเชื่อมโยงบูรณาการกันเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายที่เราพูดถึงคือการแก้ปัญหาความยากจน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โดยสรุปเราต้องการทำในส่วนของแนวทางในการขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินชุมชนบนฐานความรู้โดยกระบวนการของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตั้งโจทย์ไว้ 4 ประเด็นสำคัญ คือ

1. รูปแบบและวิธีการจัดการกลุ่ม เครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ตำบลให้มีประสิทธิภาพและเกิด  ประสิทธิผลเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2. รูปแบบและวิธีการในการจัดสวัสดิการและบทบาทในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ขึ้นใน ชุมชนโดยกลุ่มและเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ตำบล โดยการ มีส่วนร่วมของกลไกสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ

3. ระบบการทำงานและทักษะความรู้ที่จำเป็นของหน่วยสนับสนุนในพื้นที่เพื่อใช้ในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม เครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ตำบลให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.  รูปแบบในการเสริมสร้างความสามารถระดับสมาชิกให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม

ในกิจกรรมที่เราดำเนินการก็จะมีกิจกรรมการประสานสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยย่อยใน 4 ประเด็น เวลาทำโครงการก็ต้องหาพื้นที่ขึ้นมาเพื่อจะตอบคำถามนี้และกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นบทบาทในการประสานติดตามความก้าวหน้า การทำงาน 1 ปีที่ผ่านมาการประสานความก้าวหน้าโครงการวิจัยย่อย 6 พื้นที่และก็ความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยย่อยซึ่งแต่ละพื้นที่จะมาคุยให้ฟังในช่วงต่อไป ถัดมาก็เป็นกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าในการทำฐานข้อมูล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)