เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน(ตอนที่ ๑)

สรุปประชุมเวทีวิชาการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
ณ ห้องบรรยาย 1 ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ
 

เริ่มรายการหลังจากครบองค์ประชุมโดยการแนะนำตัวของแต่ละท่านที่มาเข้าร่วมเวทีวิชาการครั้งนี้ก็ใช้เวลาพอประมาณกับจำนวนผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน 60 ท่าน (ตัวแทนชุมชนซึ่งเป็นกรรมการทำหน้าที่ของกลุ่ม นักพัฒนา หน่วยงานราชการ อาจารย์จากสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นนักวิจัย)  เพื่อเป็นการทำความรู้จักและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานร่วมกัน

                ต่อไปก็เป็นกระบวนการประชุมตามกำหนดการโดยเริ่มแรกคุณภีมเล่าภาพรวมของการทำงานของหน่วยประสานงานจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

                การดำเนินงานภายใต้โครงการนี้จะมีหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐ จากสถาบันการศึกษา เข้ามาเกี่ยวข้อง มี 6 พื้นที่หลักที่ดำเนินโครงการอยู่

1.       สงขลา สัจจะวันละ 1 บาท มี ดร.ครูชบ ยอดแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ และ

2.       ลำปาง ก็ดำเนินการในเรื่องเดียวกัน โดยมี อ.วิไลลักษณ์  อยู่สำราญ หัวหน้าโครงการ

3.       ตราด เรื่องสัจจะสะสมทรัพย์แนวคิดของพระสุบิณ ปณีโต มี คุณธีระ วัชรปราณี เป็นหัวหน้าโครงการ

4.       นครศรีธรรมราช มี โครงการของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มี อ.พรเพ็ญ  ทิพยนา เป็นหัวหน้าโครงการพื้นที่คือ ต.กะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ

5.       สมุทรปราการมีทีมวิจัยจาก ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ อ.นิสา พักตร์วิไล  หัวหน้าโครงการ

6.       นครศรีธรรมราช ทำการจัดการความรู้โดยการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการ 9 หน่วยงาน มี อ.จำนง หนูนิล จาก กศน.มานำเสนอในเวทีวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)