เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๓)

กรอบคิด
 

ข้อจำกัดทั้งหมดที่เป็นกรอบคิดของโครงการเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มที่รวมตัวกันในตำบลน่าจะเป็นจุดที่เราควรจะลงไปทำการสนับสนุน ซึ่ง อปท.จะดูแลสนับสนุนได้ และ 2 เป็นขอบเขตที่คนอยู่ร่วมกันในเชิงวัฒนธรรมพอดิบพอดี ถ้าเป็นหมู่บ้านก็เล็กเกินไปหากเป็นอำเภอก็ใหญ่เกินไป ตำบลเป็นขอบเขตที่เหมาะสม ในข้อจำกัดก็จะมองว่า ข้อจำกัดก็จะมีเรื่องหนี้สินที่มีอยู่เดิม พวกเสียเปรียบเชิงโครงสร้าง เป็นต้น เหล่านี้คือปัญหา นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของทุนนิยมเข้ามากระตุ้นการบริโภคคือเอาธุรกิจส่งเสริมการบริโภคเข้ามามากมาย ทุกรูปแบบก็จะทำให้กลุ่มการเงินถูกกระทำ และนอกจากนี้ก็ยังมีข้อจำกัดในเชิงนโยบายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยสนับสนุนที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับองค์กรการเงินชุมชน หรือนโยบายเองซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการหวังผลระยะสั้นกลไกการปฏิบัติก็ไม่เอื้อกับการเรียนรู้เท่าไหร่

ในส่วนของชุมชนเองก็มองว่ามีพลังในการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่นอยู่ หลาย ๆ กลุ่มส่วนลึกแล้วยังมีสำนึกในการพึ่งตนเองสูงที่เขามาทำงานกลุ่มร่วมกัน

สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในขอบเขตเครือข่ายตำบลเราอยากจะเชื่อมโยงทั้งหมด ก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภาคีสำคัญจะเข้ามำทำงานสนับสนุนได้ในระยะยาว ส่วนราชการภูมิภาคและสถาบันการเงินของรัฐภาคีสำคัญ และหน่วยงาสนับสนุนอื่น ๆ ก็จะผูกโยงหน่วยทั้งหมดเข้ามาทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยมุ่งให้เขาเป็นหน่วยเรียนรู้ตามอัธยาศัย นี่คือกรอบแนวคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)