ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1

ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน

   < เมนูหลัก >

1.วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision)  

         “ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน”

2.เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 

         1.มีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างบริการพื้นฐานที่มีอยู่ สร้างเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาชาติ

         2.มีการพัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั้งการพัฒนาระบบป้อนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม

         3.เป็นศูนย์ข้อมูล ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตของพื้นที่และทรัพยากรมนุษย์ นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

         4.ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่บริการ ระบบบริการ และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอนุรักษ์ ไว้ซึ่งวัฒนธรรมการบริการที่ประทับใจรวมทั้งส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย

         5.ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่เป็นระบบ

         6.เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดน การผลิต การตลาด ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว

         7.ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้รับการแก้ไข

3.ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 

         1.พัฒนาการคมนาคมเครือข่าย

         2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค

         3.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิภาค

         4.พัฒนาสู่ความเป็นเมืองบริการและมีความปลอดภัย

         5.พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าการเกษตร

         6.ส่งเสริมการค้าชายแดน

         7.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4.ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies)

   ยุทธศาสตร์

         “พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว”

   กลยุทธ์ 

         1.พัฒนาการคมนาคมเครือข่าย

         2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค

         3.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิภาค

         4.พัฒนาสู่ความเป็นเมืองบริการและมีความปลอดภัย

         5.พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าการเกษตร

         6.ส่งเสริมการค้าชายแดน

         7.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)