เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๖)

สงขลา

สงขลา 

อ.ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ ผู้นำการเสนอ

มูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว รับผิดชอบโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายสัจจะวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา 

เป้าหมาย

ของการทำเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่การ “สร้างสังคมดีคนมีความสุข” สร้างสังคมดีคนที่มีคุณธรรมเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญตัวสัจจะเป็นตัวบ่งชี้ของความเป็นผู้มีคุณธรรม คนมีความสุขจะมีความสุขได้ต้องสุขทั้งกายสุขทั้งใจเพราะฉะนั้นสังคมดีที่มีความสุขต้องเป็นระบบที่สังคมมีสวัสดิการที่ยั่งยืน ระบบสวัสดิการนี้สร้างเอง นี่คือวิธีคิด

กระบวนการจัดการความรู้ เน้นการพัฒนาคนในหลายระดับ ระดับพื้นที่กับระดับหน่วยย่อยตำบลจากระดับหน่วยย่อยตำบลมารวมเป็นระดับจังหวัด เป็นเครือข่ายจังหวัดใช้ผลักดันเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดสงขลาภายใต้ความร่วมมือของหลายส่วน บทบาทของผู้ว่าราช CEO ทำอย่างไรจึงให้ภาคีทั้งระดับจังหวัด และระดับส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย นอกจากนั้นภาคประชาชนที่มีอยู่แล้วฐานเดิมได้แก่ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เป็นฐานเดิมที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ สถาบันการศึกษา เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของมูลนิธิ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว จึงใช้ยุทธศาสตร์การร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#สรุปการประชุม

หมายเลขบันทึก

9047

เขียน

07 Dec 2005 @ 10:45
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:12
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก