< เมนูหลัก >

         1. การขจัดความยากจน

         2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

         3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 

         4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

         6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

         7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

         8. การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

         9. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

         วิบูลย์ วัฒนาธร