ควันหลงจากงาน

 ผู้นำในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด หากต้องการ "เพิ่มศักดิ์ศรี ของความเป็นคนของทีมงานในองค์กรที่เรียกว่า value Added" คงต้องศึกษาจาก นวตกรรม "งาช้าง" โรงพยาบาลตาคลีครับ

 ผู้นำ ต้องใช้ ยุทธศาสตร์ในการ ลดการสั่งการ หรือ การควบคุม ต้องให้การสนับสนุน เสริมแรงให้ทีมงานได้ดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ ผู้นำต้องเป็นคุณเอื้อ ที่จะให้ทุกๆอนูในองค์กรได้แสดงถึง "สมรรถนะ" โดยการสร้างเวที เพื่อ "ลปรร" จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ เกิดนวตกรรม ได้พฤติกรรมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดวัฒนธรรมของการพัฒนาที่พึงประสงค์ครับ

JJ