SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ


SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ คปสอ.เขาชัยสน ที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548

จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์สูง
2. มีความมุ่งมั่น
3. ยอทรับ / ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
4. หน่วยบริการมีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างครอบคลุม
5. การคมนาคมสะดวก / เพียงพอ
8. มีสืทธิ์ครอบคลุมเข้าถึงบริการ

จุดอ่อน
1.ผู้นำ / ผู้บริหาร เปลี่ยนบ่อย
2. บุคลากรไม่เพียงพอเฉพาะตำแหน่ง
3. ขาดความต่อเนื่องของทีมสุขภาพ
4. ขาดการประสานงาน / ประชาสัมพันธ์ไท่ทั่วถึง
5. ขากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน / ข้อมูลรายรับราย – จ่าย
6. อุปกรณ์ / เคื่องมือ / อาคาร  ขาดการบำรุง
7. ขาดระบบ Internet ที่ครอบคลุม

โอกาส
1. ชุมชนมีส่วนร่วม
2.  ได้รับความเชื่อถือ / ศัทธา  จากชุมชน
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ด้านการแพทย์แผนไทย
 - สมุนไพร / แหล่งท่องเที่ยว
 - น้ำแร่ / แกะสลักหิน ,ไม้
4. ฐานะเศรษฐกิจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง

อุปสรรค
1. อัตราต่าบริการในคมนาคมสูง
2. ประชาชนขาดเลข 13 หลัก
3. ข้อมูลลงทะเบียนราษฎร์ไม่เป็นปัจจุบัน
4. งานนโยบายมากเกินไป / ซ้ำกับงานประจำ
5. องค์กรท้องถื่นไม่เข้าใจบทบาทด้านสาธารณสุข / งบประมาณ
6. จุดเชื่อมต่อการแบ่งพื้นที่

SO
1. ส่งเสรืมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  s1o3
2. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ s1 o1
3. พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความศรัทธาที่ต่อเนื่อง   s4  o2
4. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิบริการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  s6  o1

ST
1. พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานครอบคลุม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย  S4   T1
2. บูรณาการนโยบายที่ซ้ำซ้อนโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้  S1   T4
3. เพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่น   S1  T5

WO
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดูแลสุขภาพ  w1  o1,  w8  o1  w2  o1}   w6  o1

WT
1. จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนโดยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  w234   T4

[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]

หมายเลขบันทึก: 8850เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2005 04:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี