จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความสามารถ  มีศักยภาพ  มีความรู้
2. บุคลากรมีความสามัคคี
3. มีโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลครอบคลุม
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีทีม SRRT

จุดอ่อน
1. ระบบข้อมูลข่าวสารไม่ชัดเจน
2. การวิเคราะห์ประเมินผลขาดความต่อเนื่อง
3.ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีน้อย (ขาดความรู้  ทักษะ)
4. ผลการวิเคราะห๋ประเมินไม่ได้สรุปนำเสนอในภาพรวม
5. ขาดการประเมินผลโครงการ

โอกาส
1. จัดอบรมบุคลากร  เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลvpjk’gxHoit[[
2. ขอสนับสนุนทรัพยากรทางด้านการฝึกอบรม  จากหน่วยงานอื่น เช่น สสจ. อบต.
3. มีศูนย์เทคโนโลยีรองรับ
4. ทีมนิเทศระดับจังหวัดสามารถให้ข้อเสนอแนะได้

อุปสรรค
1. ขาดแคลนลบประมาณ
2. ทีมนิเทศระดับจังหวัดขาดความชัดเจน

SO
1. พัฒนาบุคลากรโดยใช้บึคลากรในหน่วยงานและขอสนับสนุนทรัพยากรอื่นจากหน่วยงานภายนอกในกรณีไม่สามารถจัดหาได้
2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลระดับอำเภอ  (DBSso) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์เทคโนโลยีระดับจังหวัด

ST
1.ใช้บุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ นิเทศตืดตามประเมินผลภายในหน่วยงาน

WO
1. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารโดยการจัดอบรมบุคลากร  ให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถูกต้อง  โดยมีการติดตามนิเทศประเมินผลเป็นระยะ
2. จัดทีมนิเทศ เพื่อให้มีการวิเคราะห์  ประเมินผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องและนำเสนอในที่ประชุม

WT
1. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำโครงการ / วิจัย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น สวรส  สสส  อบต  เทศบาล  ฯลฯ

[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]