SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร คปสอ.เขาชัยสน ที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548

จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความสามารถ  มีศักยภาพ  มีความรู้
2. บุคลากรมีความสามัคคี
3. มีโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลครอบคลุม
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีทีม SRRT

จุดอ่อน
1. ระบบข้อมูลข่าวสารไม่ชัดเจน
2. การวิเคราะห์ประเมินผลขาดความต่อเนื่อง
3.ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีน้อย (ขาดความรู้  ทักษะ)
4. ผลการวิเคราะห๋ประเมินไม่ได้สรุปนำเสนอในภาพรวม
5. ขาดการประเมินผลโครงการ

โอกาส
1. จัดอบรมบุคลากร  เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลvpjk’gxHoit[[
2. ขอสนับสนุนทรัพยากรทางด้านการฝึกอบรม  จากหน่วยงานอื่น เช่น สสจ. อบต.
3. มีศูนย์เทคโนโลยีรองรับ
4. ทีมนิเทศระดับจังหวัดสามารถให้ข้อเสนอแนะได้

อุปสรรค
1. ขาดแคลนลบประมาณ
2. ทีมนิเทศระดับจังหวัดขาดความชัดเจน

SO
1. พัฒนาบุคลากรโดยใช้บึคลากรในหน่วยงานและขอสนับสนุนทรัพยากรอื่นจากหน่วยงานภายนอกในกรณีไม่สามารถจัดหาได้
2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลระดับอำเภอ  (DBSso) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์เทคโนโลยีระดับจังหวัด

ST
1.ใช้บุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ นิเทศตืดตามประเมินผลภายในหน่วยงาน

WO
1. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารโดยการจัดอบรมบุคลากร  ให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถูกต้อง  โดยมีการติดตามนิเทศประเมินผลเป็นระยะ
2. จัดทีมนิเทศ เพื่อให้มีการวิเคราะห์  ประเมินผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องและนำเสนอในที่ประชุม

WT
1. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำโครงการ / วิจัย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น สวรส  สสส  อบต  เทศบาล  ฯลฯ

[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)