SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ


SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.เขาชัยสน ที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548

จุดแข็ง
1. มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. มีทีมงานในการวิเคราะห์ปัญหา
3. มีงบประมาณเพียงพอ

จุดอ่อน
1. ไม่ได้นำผลการวิเคราะห์ประเมินผลมาใช้แก้ปัญหา
2. เครื่องมือในการประเมินผลยังไม่เป็นมาตรฐานของ CUP ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
3. ไม่เข้าใจเครื่องมือการประเมินผลอย่างชัดเจน
4. ขาดข้อมูลที่มีคุณภาพในการนำมาจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
5. ขบวนการทำงานเป็นทีมไม่ชัดเจน
6. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคล่าช้า  ไม่ทันเหตุการ
7. การดำเนินงานตามแผนงานโครงการล่าช้า
8. ขาดแรงกระตุ้นในการทำงาน
9. ขาดการดำเนินงานตามแผนยุทะศาตร์
10. ไม่มีผังควบคุมกำกับงาน

โอกาส
1. มีเครื่องมือการประเมินผลจากส่วนกลาง
2. องค์กรส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือ
3. เครือขาย อสม.เข้มแข็ง

อุปสรรค
1. การเปลี่นแปลงนโยบายอย่างรวดเร็วจากส่วนกลาง
2. ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการล่าช้า /ไม่อนุมัติ จากนายอำเภอ
3. หน่วยงานสายบังคับบัญชา (อำเภอ) ไม่เข้าใจกิจกรรมของหน่วยงานอย่างถ่องแท้

SO
1. ใช้เครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงาน
2. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคโดยการมีส่วรร่วมจากภาคประชาชน

ST
1.พัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหสอดคล้องกับนโยบาย

WO
1. นำเครื่องมือการประเมินผลจากส่วนกลางมาบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
2. จัดการข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

WT
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]

หมายเลขบันทึก: 8844เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2005 04:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี