SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ


SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ คปสอ.เขาชัยสน ที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548

จุดแข็ง
1. มีบุคลากรที่มีความสามารถ  ตั้งใจ  มุ่งมั่น  ในการทำงาน
2.  มีทีมงานเข้มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. มีความสามารถในการเข้าถึงชุมชน
4. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
5. มีการวิเคราะห์การใช้ยาที่เหลือของผู้ป่วย
6. มีสรุปการจัดสรรและการใช้เงืนของ Cup
7. มีการทำบีญชีเกณพ์คงค้างในภาพรวมของ CUP

จุดอ่อน
1. ขาดบุคลากรตาม GIS  และ   Workload
2. ขาดความรู้ความสามารถด้านการเงินของบุคลากร  ระดับ  สอ.
3. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอแก่การใช้งาน
4. อาคารสถานที่ไม่เหมาะสมในการให้บริการ
5. ภูมิสถาปัตย์ไม่เหมาะสม
6. ได้รับงบประมาณน้อย
7. การจัดการด้านการเงินไม่ชัดเจน
8.การเฝ้าระวังสถานะการณ์ด้านการเงินไม่รัดกุมรอบคอบ
9. ขาดการวิเคราะห์กำกับดูแลและให้เฝ้าระวังทางด้านอุปกรณ์  เงิน  และบุคลากร
10.ขาดการตรวจสอบภายในตามแผน...
11. การพ้ฒนาบุคลากรยังไม่เหมาะสมกับความต้องการของ Cup
12. ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนในการทำงาน

โอกาส
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานfด้านสาธารณสุขมากขึ้น
2. ประชาชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงานด้านสาธารณสุข
3. การติดต่อสื่อสารสะดวด (ยกเว้น Internet)
4. มีทรัพยากรสุขภาพที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพ
5. นโยบายการจัดสรรเงินตาม รายงาน  0110 รง .5

อุปสรรค
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้าใจบทบาทด้านสาธารณสุขทำให้มีปัญหาการพัฒนาเชิงรุก
2.  ระบบ Internet  ไม่ครอบคลุม
3. ขาดการสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์

SO
1. สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมบุคลากรที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่น
2. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยใช้เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
3. มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภาพและเปิดเผย
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพรายงาน 0110 รง.5

ST
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรสาธารณสุขและ อบต.ให้มีการทำงานเชิงรุก
2. สนับสนุนให้มีเครือข่ายการสร้างทรัพยากรร่วมกัน

WO
1. สนับสนุนการทำงานเป็นทีม
2. สนับสนุนบคลากรที่มีความสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรสุขภาพ
3. สนับสนุนการจัดทำสรุปการจัดสรรเงิน และการใช้เงินของ Cup เพื่อเฝ้าระวังดูแลด้านการเงิน

WT
1. สร้างทีมลูกค้าสัมพันธ์

[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]

หมายเลขบันทึก: 8849เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2005 04:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี