SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

ชายขอบ
SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน คปสอ.เขาชัยสน ที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548

จุดแข็ง
1. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่หน่วยงานอื่นในอำเภอ
2. ทราบแหล่งเงินทุนในการยองบประมาณ  เช่น สสส  สกจ  อบจ
3. ผู้บริหารสนับสนุน
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการเป็นพี่เลี้ยง

จุดอ่อน
1. จนท.มีภาระงานมาก / ไม่อยากเพิ่มงาน
2. ขาดความมั่นใจในการบริหารงบประมาณจากหน่วยงานที่สนับสนุน จากองค์กรอื่น
3. จนท.บางท่านยังไม่ทราบแหล่งเงินทุนและวิธีเสนอขอ
4. ขาดการประสานงาน

โอกาส
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากองค์กรท้องถิ่นและภาคประชาชน
2. มีแกนนำสุขภาพภาคประชาชน  อสม  ผู้นำชุมชน
3. ได้รับการสนับสนุนวิชาการจากภาคประชาชน
4. มีงบประมาณสนับสนุนในการประเมินผลโครงการ

อุปสรรค
1. องค์กรชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขเท่าที่ควร
2. องค์กร / หน่วยงานอื่น  มีปัญหาภานในทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการที่ขอได้
3. ทีมขัดแย้งกันเอง

SO
1. ทราบแหล่งเงินทุน   VS   ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการ + ประเมินผล
2. ผู้บริหารสนับสนุน   VS  ได้รับงบฯ +ได้รับการสนับสนุนวิชาการจากภาคประชาชน
3. เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการเป็นพี่เลี้ยง    VS  มีแกนนำสุขภาพภาคประชาชน

ST
1. องค์กรชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขเท่าที่ควร (อบต.)  VS  ทราบแหล่งเงินทุนในการของบประมาณ
2. องค์กร / หน่วยงานอื่นมีปัญหาภายใน ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการได้  VS  ผู้บริหารสนับสนุน (งบประมาณจาก Cup)  เงินบำรุง

WO
1. จนท.มีภาระมาก    VS  มีแกนนำสุขภาพภาคประชาชน (ให้ภาคประชาชนทำโดย จนท.เป็นพี่เลี้ยง)
2. จนท.ขาดความมั่นใจ  VS  ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน

WT
1. จนท.มีภาระมาก / ไม่อยากเพิ่มงาน  VS  องค์กรอื่น / หน่วยงานมีปัญหาภายในไม่สามารถสนับสนุนโครงการที่ขอไปได้


[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เขาชัยสน#od#cup#ทีมสุขภาพ#high#performing#team#swot

หมายเลขบันทึก: 8848, เขียน: 05 Dec 2005 @ 04:48 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)