SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน คปสอ.เขาชัยสน ที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548

จุดแข็ง
1. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่หน่วยงานอื่นในอำเภอ
2. ทราบแหล่งเงินทุนในการยองบประมาณ  เช่น สสส  สกจ  อบจ
3. ผู้บริหารสนับสนุน
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการเป็นพี่เลี้ยง

จุดอ่อน
1. จนท.มีภาระงานมาก / ไม่อยากเพิ่มงาน
2. ขาดความมั่นใจในการบริหารงบประมาณจากหน่วยงานที่สนับสนุน จากองค์กรอื่น
3. จนท.บางท่านยังไม่ทราบแหล่งเงินทุนและวิธีเสนอขอ
4. ขาดการประสานงาน

โอกาส
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากองค์กรท้องถิ่นและภาคประชาชน
2. มีแกนนำสุขภาพภาคประชาชน  อสม  ผู้นำชุมชน
3. ได้รับการสนับสนุนวิชาการจากภาคประชาชน
4. มีงบประมาณสนับสนุนในการประเมินผลโครงการ

อุปสรรค
1. องค์กรชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขเท่าที่ควร
2. องค์กร / หน่วยงานอื่น  มีปัญหาภานในทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการที่ขอได้
3. ทีมขัดแย้งกันเอง

SO
1. ทราบแหล่งเงินทุน   VS   ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการ + ประเมินผล
2. ผู้บริหารสนับสนุน   VS  ได้รับงบฯ +ได้รับการสนับสนุนวิชาการจากภาคประชาชน
3. เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการเป็นพี่เลี้ยง    VS  มีแกนนำสุขภาพภาคประชาชน

ST
1. องค์กรชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขเท่าที่ควร (อบต.)  VS  ทราบแหล่งเงินทุนในการของบประมาณ
2. องค์กร / หน่วยงานอื่นมีปัญหาภายใน ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการได้  VS  ผู้บริหารสนับสนุน (งบประมาณจาก Cup)  เงินบำรุง

WO
1. จนท.มีภาระมาก    VS  มีแกนนำสุขภาพภาคประชาชน (ให้ภาคประชาชนทำโดย จนท.เป็นพี่เลี้ยง)
2. จนท.ขาดความมั่นใจ  VS  ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน

WT
1. จนท.มีภาระมาก / ไม่อยากเพิ่มงาน  VS  องค์กรอื่น / หน่วยงานมีปัญหาภายในไม่สามารถสนับสนุนโครงการที่ขอไปได้


[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)