SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน ที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548

จุดแข็ง
1..ใกล้ชิดชุมชน
2.ทราบข้อมูลชุมชนชัดเจน
3. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
4. มีความมั่นคงในวิชาชีพ
5. มีงบประมาณเป็นของหน่วยงาน (เงินบำรุง)

จุดอ่อน
1. งานมากเจ้าหน้าที่น้อย
2. งานซ้ำซ้อน
3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
4. ประชุมบ่อยจนไม่สามารถทำงานตามแผนได้

โอกาส
1. ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่น (งบประมาณ)
2. ชุมชนมีส่วนร่วม

อุปสรรค
1. อิทธิพลจากการเมือง
2. ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน
3. องค์กรอื่นๆไม่ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ
4. เร่งด่วนในการเอาผลงาน

SO
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ST
1. ทำรั้วกับคน

WO
1. พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง
2. พัฒนาบุคลากร

WT
1. สร้างสัมพันธภาพภาคการเมือง
2. ระวังงานด่วนเนื่องจากมีความจำกัดด้านบุคลากร (ใช้แผนปฏิบัติการประจำเดือนเป็นเครื่องมือ)

[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)