SWOT รพ.เขาชัยสน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
SWOT รพ.เขาชัยสน ที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548

จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
2. มีระบบบริการที่ดีรวดเร็วเสมอภาค
3. มีหน่วย EMS ให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ
4. ระบบบริการที่ทันสมัย
5. ทีมบริการเข้มแข็ง

จุดอ่อน
1. ผู้นำเปลี่ยนแปลงบ่อยขาดความต่อเนื่อง
2. ขาดการประชาสัมพันที่ดี
3. ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ้าบ่อย
4. ขาดงบประมาณ

โอกาส
1. ชุมชนมีส่วนร่วม / กรรมการที่ปรึกษาจากบุคลในชุมชน

อุปสรรค
1. การเดินทางของบุคลากรไม่สะดวก
2. เศรษฐฐานะของประชากรไม่ดี

SO
1. ประชาชนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการ EMS
2. ชุมชนมีส่วนกำหนดแนวทางของระบบบริการ

ST
1.เพิ่มศักยภาพงานบริการให้สถานบริการปฐมภูมิ

WO
1. มีตัวแทนชุมชนเป็นแกนนำหลักในการบริหารองค์กร

WT
1. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ (Utilization  Theory) ให้คุ้มค่า  ประหยัด  ประโยชน์สูง  (มีมาตรฐานการบริการ) แนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งระบบ

[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)