การพัฒนาทีมงาน : (1) ประเมินผลโครงการ

โจทย์หนึ่ง ที่ทางคณะฯ คงจะต้องนำกลับไปพิจารณาต่อ นั่นคือ ทำอย่างไร ให้ความรู้สึกแบบนี้ บรรยากาศดี ๆ แบบนี้ จะอยู่กับพวกเรา ชาวคณะวิทยาศาสตร์ นาน เท่านาน

              เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา  ดิฉัน ได้มีโอกาสจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาทีมงาน" ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เลขาภาควิชา/หลักสูตร,  หัวหน้าหน่วย, หัวหน้างาน  และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมมีผู้เข้าอบรมฯ ทั้งสิ้น 44  ท่าน  ซึ่งจัดที่ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

                โครงการนี้ ท่านคณบดี คาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้  เพราะท่านตระหนักดีว่า ผู้ที่จะทำให้คณะวิทยาศาสตร์ สามารถบรรลุไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้นั้น สิ่งสำคัญคือ ทีมงานทุกคน ไม่ใช่บุคลากรท่านใดท่านหนึ่ง

                 ซึ่งทีมงานนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในองค์กร เพราะถ้าเราไม่ได้หัวใจทีมงาน ต่อให้ผู้บริหารเก่งขนาดไหน หากผู้ร่วมงานไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการทำงานเป็นทีมแล้ว ยากที่จะเห็นความสำเร็จในงานนั้น ๆ

 

                   เมื่อได้โจทย์ข้อนี้มา  ดิฉัน ในฐานะที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์  ก็พยายามตีโจทย์ให้แตก  ซึ่งก็คงจะไม่ยาก  แต่ที่ยากยิ่งกว่า คือ การคัดสรรทีมวิทยากรที่จะต้องมีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมคน  ซึ่งนับเป็นโชคดีของดิฉันอีกแล้ว  ที่ได้รับทราบข่าวจาก  คุณเมตตาว่า ทางมหาวิทยาลัย จะจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ และได้มีการทาบทามทีมวิทยากรไว้ล่วงหน้าแล้ว

 

                   ซึ่งนั่นคือ ดร.กัณฑิมา  ศรีวิลัย  จากสถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต  ซึ่งได้รับการการันตีอีกชั้น จาก พี่อ้อย  พี่สาวใจดี จากการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.  ซึ่งได้เชิญ ดร.กัณฑิมา และทีมงาน มาจัดอบรมให้บุคลากรของคณะแพทย์ ติดต่อกันแล้วถึง 8 รุ่น

 

                    เมื่อโครงการผ่านความเห็นชอบจาก รศ.ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ  ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารแล้ว  ดิฉันจึงได้บรรจุไว้เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาบุคลากร

 

                ถึงแม้จะมีเวลาเตรียมตัวจัดสำหรับโครงการนี้ ประมาณ 10 กว่าวัน  แต่ด้วยการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน  ตลอดจนการเตรียมการประสานงานเป็นอย่างดี กับ ทางผู้ประสานงาน 

             ซึ่งถึงแม้ดิฉันจะมีโอกาสได้พบเจอและพูดคุยกับท่านวิทยากร หนึ่งคืนล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดอบรม   ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่คณะฯ คาดหวัง ผิดไปจาก concept ที่วิทยากรตั้งไว้

                และจากการที่ดิฉันได้เคยอ่าน บันทึกนี้ของคุณเมตตา  ทำให้ดิฉัน ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ในการเตรียมตัว และพึงระวังอย่างไรบ้าง กับทีมวิทยากร  ซึ่งจากบันทึกนี้ ทำให้ดิฉัน ได้สอบถามข้อมูลล่วงหน้าของวิทยากร ผ่านทางผู้ประสานงานของท่าน  ทำให้ได้รับทราบว่า  ท่านไม่ทานกาแฟ,   ระหว่างบรรยายให้เตรียมน้ำอุ่น และอาหารโปรดของท่านคือ แกงพุงปลา

              และก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมในห้องบรรยาย ดิฉัน ก็ได้พูดคุยกับวิทยากร ในเรื่องของหัวข้อบรรยาย  รูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดใน 2 วันนี้ การนัดหมายเวลาช่วงเบรค และช่วงพักเที่ยง

            ทำให้ดูเสมือนว่า ใน 2 วันนี้ ดิฉัน แทบจะไม่เจอปัญหาอุปสรรคใด ๆ เลย ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของโครงการนี้

           เนื้อหาหลักสูตรของ 2 วัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  มีการวิเคราะห์สรุปแง่คิดที่ได้จากการทำกิจกรรม  เกมส์บริหารรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรม mini walk rally

            เพียงระยะเวลาที่ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน 2 วัน กับ 1 คืน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน เกิดความศรัทธา และความเข้าใจกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะฯ มีความรู้สึกว่า เราคือครอบครัวเดียวกัน  นั่นคือ  ครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

              ในฐานะผู้จัด  ดิฉันหวังเพียงว่า  รอยยิ้ม  เสียงหัวเราะ  ความมีน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ความเสียสละ  ความรัก ความสามัคคี ที่พวกเราได้รับใน 2 วันนี้ พวกเราจะนำสิ่งที่เรารู้สึกเหล่านี้กลับไปเผื่อแผ่ยัง พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่เหลือในที่ทำงานของเรา ซึ่งเขาเหล่านั้น ไม่ได้มีโอกาสมาอบรมในวันนี้

              สำหรับผลการประเมินการจัดอบรมในวันนี้  หากประเมินจากแววตาที่ฉายแววแห่งความปิติของผู้เข้าอบรม  ดิฉันถือว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ถึง มากที่สุด

              แต่ถ้าประเมินจากแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โดยภาพรวมของกิจกรรมนี้เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็น 56.4 %  จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  22 ชุด จากที่ได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 39 ชุด

                 และหากจะดูจากผลการประเมินรายข้อ  จะอยู่ในระหว่าง มาก ถึง มากที่สุด    สำหรับข้อเสนอแนะ  มีหลายประเด็น โดยเฉพาะการเสนอแนะให้คณะฯ จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีก ให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้รายละเอียดของสรุปผลการประเมิน ดูได้จากสรุปผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทีมงาน

 

                 โจทย์หนึ่ง ที่ทางคณะฯ คงจะต้องนำกลับไปพิจารณาต่อ นั่นคือ  ทำอย่างไร ให้ความรู้สึกแบบนี้  บรรยากาศดี ๆ แบบนี้ จะอยู่กับพวกเรา ชาวคณะวิทยาศาสตร์ นาน เท่านาน

          สำหรับรายละเอียดและภาพบรรยากาศของแต่ละกิจกรรมใน 2 วันนี้ ดิฉันจะทยอยนำเล่าในโอกาสต่อ ๆ ไปค่ะ

วันนี้นำมาให้ชมพอเป็นน้ำจิ้มค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคนคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาบุคลากร#คณะวิทยาศาสตร์#hrd#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#การพัฒนาทีมงาน

หมายเลขบันทึก: 83252, เขียน: 11 Mar 2007 @ 15:44 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 21, อ่าน: คลิก


ความเห็น (21)

เขียนเมื่อ 
มีเกมส์ เกมส์บริหารรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรม mini walk rally ดีดี แนะนำบ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  มีการวิเคราะห์สรุปแง่คิดที่ได้จากการทำกิจกรรม  เกมส์บริหารรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรม mini walk rally.....อยากดูภาพ และรายละเอียดของกิจกรรมเหล่านี้ค่ะ....เผื่อมีโอกาสไดนำมาใช้กับหน่วยงานบ้าง....ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่แป๋ว

          มาเร็ว ปานวิสิฎฐีสาว

          นำรูปมาให้ชมพอเป็นสังเขปค่ะ  ส่วนกิจกรรม mini walk rally  จะนำรูป และสรุปให้เห็นในอีกบันทึกนะคะ  เพราะว่า มี hightlight เด็ด ๆ หลายอย่างซ่อนอยู่ในนั้นค่ะ

        รอติดตามชมนะคะพี่แป๋ว

เขียนเมื่อ 
รอติดตาม อย่างไม่ให้เล็ดลอดสายตาเลยค่ะ... อยากทราบรายละเอียด และ highlight  ซึ่งจะทไห้นำไปใช้งานได้ค่ะ....ดูจากภาพก็สนุกแล้วค่ะ....ติดตามอยู่นะค่ะ....
  • ดีจังครับ ที่มีกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นครับผม
  • ไม่ดื่มกาแฟ ชอบแกงพุงปลา (เอเหมือนใครหนอ โดนจริงๆครับ)
  • ขอบคุณมากครับ

คุณแป๊ดคะ

สำหรับประเด็นที่กล่าวนี้

 โจทย์หนึ่ง ที่ทางคณะฯ คงจะต้องนำกลับไปพิจารณาต่อ นั่นคือ  ทำอย่างไร ให้ความรู้สึกแบบนี้  บรรยากาศดี ๆ แบบนี้ จะอยู่กับพวกเรา ชาวคณะวิทยาศาสตร์ นาน เท่านาน

 

น่าจะเป็นคำถามสำหรับบุคลากรของคณะวิทย์ฯ มากกว่านะคะว่า พวกเราจะทำอย่างไร ให้ความรู้สึกแบบนี้ บรรยากาศดี ๆ แบบนี้อยู่กับพวกเราชาวคณะวิทย์ นาน เท่านาน

การพัฒนาทีมงานและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นหัวใจในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันค่ะ

เป็นกำลังใจค่ะ

ต้องบอกว่า ได้ทั้งสาระ และความสนุกสนานจริงๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ...โดยเฉพาะ mini walk rally ...งั้นแสดงว่าเป็นเรื่องของอายุใช่ไหมครับ...ยิ้ม ๆ

.... 

ดูจากภาพแล้ว  เห็นด้วยครับ หากประเมินจากแววตาที่ฉายแววแห่งความปิติของผู้เข้าอบรม  ดิฉันถือว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ถึง มากที่สุด

ขอบคุณครับ

  • เข้าลุ้นและเชียร์ทีมงานคณะวิทย์ฯ
  • ขันน๊อตกันตลอดเวลาเลยนะ
  • เยี่ยมม๊าก.....มาก จ๊ะ .........นู๋แป๊ด

นี่แค่น้ำจิ้มนะ

มีการ จิ้มใจ จิ้มความคิด จิ้มความรู้

ชื่นชมแป๊ดมาก ที่ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม คุ้มกับการรออ่าน สมใจที่ได้อ่านเรื่องดีๆของคนที่เรารู้จัก

คนประสานงานที่ดีหายาก แทบทุกมหาวิทยาลัยที่ไปมีจุดอ่อนเรื่องนี้มาก หน่วยงานไม่ค่อยเห็นความสำคัญ เอาคนที่ไม่มีประสบการณ์มารับผิดชอบ ทำให้เราบอกศาลาไม่ไปอีก เชิญกี่ครั้งๆก็ไม่ไป เข็ดแล้วเข็ดเลย เขาเองก็ไม่รู้ ว่าทำไมถึงไม่ไป ไม่มีใครอยากจะทำงานกับคนมักง่ายหรอก

การที่แป๊ดเล่ามา จึงขอชม อย่ายิ้มจนลืมหูอื้อละ ลองปฏิบัติอีตาเม้งแนะนำ

เขียนเมื่อ 
  • ท่าทางสนุกสนานดีนะครับ
  • ชอบกิจกรรมครับผม
  • มาทักทาย
  • งานยุ่งมาก
เขียนเมื่อ 
การอบรมนอกสถานที่ก็มีผลทำให้กิจกรรมไปได้สวยครับ (สำหรับผมนะครับ)
P  สวัสดีค่ะ คุณเม้ง
        ขอบคุณค่ะ ที่แวะเวียนมาให้กำลังใจเสมอ 
         สำหรับพี่หนะ  ชอบทั้งกาแฟ และแกงพุงปลา เลยค่ะ  คงมีสักวันนะคะ ได้มีโอกาสชิมฝีมือคุณเม้ง
P  พี่แป๋วค่ะ
        ตอนต่อไป  บันทึกเสร็จแล้วนะคะ เรียนเชิญแวะไปให้กำลังใจค่ะ
P   พี่อึ่งฯ ค่ะ
        สิ่งที่พี่อึ่งฯ เขียน คือ สิ่งที่อยู่ในใจเลยค่ะ  เหมือนพี่อึ่งฯ เข้ามานั่งในใจเลยนะคะเนี่ย
       ขอบคุณคะ สำหรับความเห็นดี ๆ
P  คุณหมอนนท์ ค่ะ
           ขอบคุณค่ะ สำหรับกำลังใจ
P  คุณแผ่นดินค่ะ
        ข้อจำกัดของ mini walk rally น่าจะอยู่ที่เวลาที่จำกัด  ไม่เชื่อคุณแผ่นดิน ลองตามไปอ่านในบันทึกการจัดกิจกรรม mini walk rally สิคะ แล้วจะรู้ว่า "วัยหนะ ไม่มีผล"
P  พี่อัมพรค่ะ
           ขอบคุณนะคะ  หวังว่าคณะฯ คงมีโอกาสได้เรียนเชิญพี่อัมพร มาร่วมจัดกิจกรรมให้ที่คณะฯ บ้างนะคะ
P  พ่อครูฯ ค่ะ
           อยากบอกว่า พ่อครูฯ เป็นกำลังใจให้ได้มาก  ถึงมากที่สุดเลยค่ะ  อยากทำให้ได้อย่างพ่อครูฯ แม้เพียงหนึ่งในร้อย ของพ่อครูฯ ก็สุดคุ้มแล้วค่ะ
P  คุณครูขจิต ค่ะ
          มาร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ  สู้ ๆ ค่ะ
P  คุณแจ็ค ค่ะ
         ในฐานะผู้จัดอย่างเรา  เข้าใจซึ่งกันและกันดีค่ะ