เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา  ดิฉัน ได้มีโอกาสจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาทีมงาน" ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เลขาภาควิชา/หลักสูตร,  หัวหน้าหน่วย, หัวหน้างาน  และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมมีผู้เข้าอบรมฯ ทั้งสิ้น 44  ท่าน  ซึ่งจัดที่ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

                โครงการนี้ ท่านคณบดี คาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้  เพราะท่านตระหนักดีว่า ผู้ที่จะทำให้คณะวิทยาศาสตร์ สามารถบรรลุไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้นั้น สิ่งสำคัญคือ ทีมงานทุกคน ไม่ใช่บุคลากรท่านใดท่านหนึ่ง

                 ซึ่งทีมงานนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในองค์กร เพราะถ้าเราไม่ได้หัวใจทีมงาน ต่อให้ผู้บริหารเก่งขนาดไหน หากผู้ร่วมงานไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการทำงานเป็นทีมแล้ว ยากที่จะเห็นความสำเร็จในงานนั้น ๆ

 

                   เมื่อได้โจทย์ข้อนี้มา  ดิฉัน ในฐานะที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์  ก็พยายามตีโจทย์ให้แตก  ซึ่งก็คงจะไม่ยาก  แต่ที่ยากยิ่งกว่า คือ การคัดสรรทีมวิทยากรที่จะต้องมีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมคน  ซึ่งนับเป็นโชคดีของดิฉันอีกแล้ว  ที่ได้รับทราบข่าวจาก  คุณเมตตาว่า ทางมหาวิทยาลัย จะจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ และได้มีการทาบทามทีมวิทยากรไว้ล่วงหน้าแล้ว

 

                   ซึ่งนั่นคือ ดร.กัณฑิมา  ศรีวิลัย  จากสถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต  ซึ่งได้รับการการันตีอีกชั้น จาก พี่อ้อย  พี่สาวใจดี จากการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.  ซึ่งได้เชิญ ดร.กัณฑิมา และทีมงาน มาจัดอบรมให้บุคลากรของคณะแพทย์ ติดต่อกันแล้วถึง 8 รุ่น

 

                    เมื่อโครงการผ่านความเห็นชอบจาก รศ.ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ  ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารแล้ว  ดิฉันจึงได้บรรจุไว้เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาบุคลากร

 

                ถึงแม้จะมีเวลาเตรียมตัวจัดสำหรับโครงการนี้ ประมาณ 10 กว่าวัน  แต่ด้วยการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน  ตลอดจนการเตรียมการประสานงานเป็นอย่างดี กับ ทางผู้ประสานงาน 

             ซึ่งถึงแม้ดิฉันจะมีโอกาสได้พบเจอและพูดคุยกับท่านวิทยากร หนึ่งคืนล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดอบรม   ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่คณะฯ คาดหวัง ผิดไปจาก concept ที่วิทยากรตั้งไว้

                และจากการที่ดิฉันได้เคยอ่าน บันทึกนี้ของคุณเมตตา  ทำให้ดิฉัน ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ในการเตรียมตัว และพึงระวังอย่างไรบ้าง กับทีมวิทยากร  ซึ่งจากบันทึกนี้ ทำให้ดิฉัน ได้สอบถามข้อมูลล่วงหน้าของวิทยากร ผ่านทางผู้ประสานงานของท่าน  ทำให้ได้รับทราบว่า  ท่านไม่ทานกาแฟ,   ระหว่างบรรยายให้เตรียมน้ำอุ่น และอาหารโปรดของท่านคือ แกงพุงปลา

              และก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมในห้องบรรยาย ดิฉัน ก็ได้พูดคุยกับวิทยากร ในเรื่องของหัวข้อบรรยาย  รูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดใน 2 วันนี้ การนัดหมายเวลาช่วงเบรค และช่วงพักเที่ยง

            ทำให้ดูเสมือนว่า ใน 2 วันนี้ ดิฉัน แทบจะไม่เจอปัญหาอุปสรรคใด ๆ เลย ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของโครงการนี้

           เนื้อหาหลักสูตรของ 2 วัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  มีการวิเคราะห์สรุปแง่คิดที่ได้จากการทำกิจกรรม  เกมส์บริหารรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรม mini walk rally

            เพียงระยะเวลาที่ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน 2 วัน กับ 1 คืน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน เกิดความศรัทธา และความเข้าใจกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะฯ มีความรู้สึกว่า เราคือครอบครัวเดียวกัน  นั่นคือ  ครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

              ในฐานะผู้จัด  ดิฉันหวังเพียงว่า  รอยยิ้ม  เสียงหัวเราะ  ความมีน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ความเสียสละ  ความรัก ความสามัคคี ที่พวกเราได้รับใน 2 วันนี้ พวกเราจะนำสิ่งที่เรารู้สึกเหล่านี้กลับไปเผื่อแผ่ยัง พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่เหลือในที่ทำงานของเรา ซึ่งเขาเหล่านั้น ไม่ได้มีโอกาสมาอบรมในวันนี้

              สำหรับผลการประเมินการจัดอบรมในวันนี้  หากประเมินจากแววตาที่ฉายแววแห่งความปิติของผู้เข้าอบรม  ดิฉันถือว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ถึง มากที่สุด

              แต่ถ้าประเมินจากแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โดยภาพรวมของกิจกรรมนี้เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็น 56.4 %  จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  22 ชุด จากที่ได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 39 ชุด

                 และหากจะดูจากผลการประเมินรายข้อ  จะอยู่ในระหว่าง มาก ถึง มากที่สุด    สำหรับข้อเสนอแนะ  มีหลายประเด็น โดยเฉพาะการเสนอแนะให้คณะฯ จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีก ให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้รายละเอียดของสรุปผลการประเมิน ดูได้จากสรุปผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทีมงาน

 

                 โจทย์หนึ่ง ที่ทางคณะฯ คงจะต้องนำกลับไปพิจารณาต่อ นั่นคือ  ทำอย่างไร ให้ความรู้สึกแบบนี้  บรรยากาศดี ๆ แบบนี้ จะอยู่กับพวกเรา ชาวคณะวิทยาศาสตร์ นาน เท่านาน

          สำหรับรายละเอียดและภาพบรรยากาศของแต่ละกิจกรรมใน 2 วันนี้ ดิฉันจะทยอยนำเล่าในโอกาสต่อ ๆ ไปค่ะ

วันนี้นำมาให้ชมพอเป็นน้ำจิ้มค่ะ