หกคำ       ที่มีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่

                 “I admit that I was wrong.”

ห้าคำ       ที่มีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่

                 “You did a great job.”

สี่คำ         ที่มีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่

                 “What do you think?”

สามคำ     ที่มีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่

                “Could you please…?”

สองคำ     ที่มีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่

                 “Thank you.” 

หนึ่งคำ     ที่มีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่

                 “We.”

ส่วนคำที่มีความสำคัญน้อยที่สุด ได้แก่

                  “I.”