ดอกบัว ๗ เหล่า

 ไปติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรรังสีเทคนิคที่เมืองพนมเปญ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เห็นดอกบัวที่สถาบัน แล้วลองมานึกถึง "คน และ ฅน"

 เรานำ "ฅน ที่เป็นมนุษย์ เข้ามา คน = กวน โดยเสริม ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ" ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

บัว

 หลายท่าน คน = กวน แล้วเกิด

 ๑. บัวใต้หิน

 ๒. บัวใต้น้ำ

 ๓. บัวเหนือน้ำ

 ๔. บัวตูม

 ๕. บัวบาน

 ๖. บัวโรย

 ๗. บัวแล้งน้ำ

 เป็นสัจธรรม คือ ความจริงครับ คนที่เรานำมาพัฒนา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ "ให้จัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล"

 ช่วงนี้ปิดเทอมครับ เราคงจะได้เตรียมทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือ IQA (Internal Quality Assurance) ทบทวนวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ข้อจำกัดในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ที่กำลังจะผ่านพ้นไป และ เตรียมรับภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งจะมี "การสร้าง คน ให้ ฅน เป็น บัวบาน พร้อมที่จะสานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นะครับ"

JJ2007