ความเห็น 189684

บัวเหล่าใด

เขียนเมื่อ 
เรียนท่านรองแป๋ว เป็นความจริงที่เราอาจอยู่ได้หลายเหล่า แต่ที่สำคัญ ฐานะที่เป็นครู อาจารย์ เราต้องอบรมสั่งสมเพิ่มพูนปัญญาให้กับลูกศิษย์ลูกหา ให้ออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัย เป็นดอกบัวที่บาน พร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ที่ฝังตัวอยู่ครับ