คณะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านตาล   หนองอีหล่อ  กุดแคน  และอสม.ตำบลบ้านตาล

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาะารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์

โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบตำบลบ้านตาล

วัดในเขตรับผิดชอบตำบลบ้านตาล