จากความพยายามที่จะเป็นคุณอำนวยทางด้าน KM research ก็ได้พยายามแนะแนวทางแต่ไม่ชี้นำมากจนเกินไป แต่พบว่านักศึกษายังพัฒนากรอบการทำงานที่ยังไม่ค่อยชัดเจน เมื่อเห็นระบบแล้วไม่สามารถพิจารณาองค์ประกอบในระดับต่างๆได้

  

ผมจึงขอเพิ่มเติมแนวทางของการจัดระบบความคิดในการทำงาน และกำหนดกรอบการทำงาน ดังนี้

  
 • การศึกษาระดับของแนวคิด ต้องเริ่มจากระดับ
 • แกนนำแบบปัจเจก (KM ธรรมชาติ) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
  • การพัฒนาระดับองค์กร (Learning Organization-LO) และ
  • อาจขยายผลสู่ COP และ
  • ระดับนโยบาย
  • ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาวิจัย
 • การค้นหาแหล่งและที่มาของ
  • ความรู้
  • ข้อมูล และ
  • เอกสารเริ่มต้นในการพัฒนาการใช้ความรู้
 • ที่มาและการเริ่มต้นดำเนินงานและการใช้ความรู้ในรูปแบบและขั้นตอนต่างๆ
 • การวิจัยและพัฒนาเอกสาร ข้อมูล และความรู้ ในขั้นตอนและระดับต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 • การติดตาม ประเมินผล และค้นหาจุดอ่อน และแนวทางการปรับปรุง
 ประเด็นสำคัญต้องไปเริ่มต้นที่ระบบและแหล่งความรู้จริงๆ (ผู้ที่จัดการความรู้จริงๆ) ศึกษาระบบการจัดการความรู้ แล้วค่อยๆตามค้นหาองค์ประกอบ แหล่งที่มาของข้อมูล และเอกสาร เพื่อนำมาวิเคราะห์ระบบ การทำงาน เพื่อค้นหาประเด็นที่ควรพัฒนา และนำไปใช้งานในระดับและด้านต่างๆ ต่อไป