เราคุ้นเคยกับโรงเรียนในฝันมากกว่า"โรงเรียนดีใกล้บ้าน" นัยว่าผู้บริหารระดับสูงอยากให้เรียกเพราะชื่อเดิมเกิดในสมัยรัฐบาลเก่า แต่ชื่อก็สื่อได้ถึงความสำเร็จที่ทำให้เกิดโรงเรียนชั้นดีในชุมชนเพื่อไม่อยากให้นักเรียนต้องจากผู้ปกครองมาเรียนอย่างโดดเดี่ยวในเมือง ทำให้เกิดปัญหาตามมา เมื่อวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๐ มีโรงเรียน ๒๓๒ โรงทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกเขตพื้นที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุมสัมมนาเพื่อต่อยอดเป็นแกนนำสร้างความเข้มแข็งต่อไปอีก หลังจากประสบความสำเร็จในการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้ว ได้รับฟังแนวคิดและข้อฝากจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และฝ่ายจัดการเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การพัฒนาต่อยอดกระบวนการคิด(โดยดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์) SBM (ผอ.นคร ตังคะพิภพ) การสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (จาก ผช.ฝ่ายวิชาการโรงเรียนศรีวิกรณ์)  และได้รับมอบหมายภารกิจในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒ จำนวน๘๗๙ โรง ซึ่งร้อยละ๘๐เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สิ่งสำคัญคือ ต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่๑จะต้องพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นแกนนำสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงและร่วมประเมินตรวจเยี่ยมโรงเรียนในรุ่นที่๒ต่อไป รายละเอียดโรงเรียนทั้ง๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ผ่านการรับรองแล้ว ๙๒๑ โรง รุ่นที่ ๒ ที่เข้ามาใหม่ ๘๗๙ โรง รวมแล้วจะมีโรงเรียนดีใกล้บ้านเกิดขึ้น ๑๘๐๐ โรงทั่วประเทศทั้งนี้จะมีการประชุมสัมมนา ๕ ภูมิภาคในวันที่ ๑๒-๓๑ มีนาคมนี้ จุดละ ๓ วัน เชียงกลมวิทยาที่ผมบริหารงานอยู่ถูกคัดเลือกให้เป็นพั่เลี้ยงดูแลทั้ง ๒ เขตของจังหวัดเลย ครับ

บรรจง  ปัทมาลัย ๑๐ มี.ค.๕๐ ๑๗.๒๐ น.