ชะรีอะฮ์ คือบทบัญญัติแห่งอัลลอฮฺ โดยการประกาศเผยแผ่ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ทั้งในเรื่องการศรัทธา การประพฤติปฏิบัติ และหลักคุณธรรมต่าง ๆ ชะรีอะฮ์จึงไม่ได้มาจากธรรมชาติ จารีตประเพณี หรือการบัญญัติของมนุษย์คนใดแม้ท่านศาสนทูต