วันนี้ ท่านอาจารย์ JJ พี่ติ๋ว กฤษณา สำเร็จ คุณน้อง พิชชา ถนอมเสียง และผู้บันทึก ได้เดินทางไปเป็นวิทยากร ในการสัมมนา HA_KM ที่ ห้องตักสิลาโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม ....

ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 55 65 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพยาบาล (ข้อสังเกต การอบรมหรือสัมมนา ที่เกี่ยวกับคุณภาพ ผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ เป็นพยาบาล....มีบางท่านเคยบอกว่า เพราะ เป็นเรื่องคุณภาพของโรงพยาบาล...ฉะนั้น พยาบาลจึงต้องสนใจมากกว่าคนอื่น....หากบอกว่าคุณภาพโรงหมอ...หมอคงจะเข้าร่วมมากกว่าคนอื่น.....)

  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ในการสัมมนา อ.JJ ได้บรรยายเรื่อง KM ที่ใช้ Dialogue เป็นเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยในการฝึกฟัง ฝึกคิด ที่จะนำเอาความรู้จากผู้อื่นมาพัฒนาต่อยอด และปฏิบัติ ให้เกิดเป็นความรู้ของเจ้าของ</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">จากนั้นได้ ให้ผู้เข้าร่วมฯ ดู VCD เรื่อง KM ของ โรงพยาบาล บ้านตาก จากนั้นจึงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม เพื่อ show & share ตามเทคนิค Dialogue ….. ปัญหาเกิดขึ้น เมื่อคุณลิขิตในแต่ละกลุ่มได้ใช้ บอร์ด ที่มี Flip chart เป็นที่บันทึก ซึ่งปรากฏว่า ....สมาชิกในกลุ่มก็ช่วยกัน พูดๆๆ ระดมสมอง ตามความถนัด เพื่อให้คุณลิขิตบันทึก ว่าได้อะไรจาก VCD ....กลายเป็นต่างคนต่างพูด ไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่.....ทีมวิทยากร เห็นดังนั้น จึงหารือว่าสิ่งที่ต้องการให้เกิด คือ การฝึกฟังคนอื่นพูดแล้วคิด และเกิดความเข้าใจกระบวนการ show & share....</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">จึงแก้ไข โดยเปลี่ยนกลวิธีใหม่ ....ให้ แต่ละคนในกลุ่มเล่า สิ่งหรืองานที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน 12 ข้อ ของ HA ที่หน่วยงานของตัวเองทำได้ดี  โดยให้เล่าที่ละคน และให้คนที่เหลือฟังอย่างลุ่มลึก......ตั้งใจจับประเด็น</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p> AAR หลังจากงานอบรมสัมมนา ปรากฏว่า ทุกท่านได้สิ่งที่เกินคาดหมาย คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ KM ได้เข้าใจวิธีการทำ Dialogue ทำให้เกิดแนวคิด ถึงวิธีการทำ KM ในหน่วยงานของตน.......  </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ฟังเรื่องในห้องประชุมมาแล้ว คราวนี้มีภาพนอกห้องประชุมมาฝาก เรียกน้ำย่อย ค่ะ</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพที่นำมาฝากนี้เป็นภาพของ Ha Long Bay ประเทศเวียตนาม ซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงาม มีเรือล่องให้ชมอ่าว ชมความสวยงามของธรรมชาติ ลองดูภาพนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p> เกาะเล็กเกาะน้อยหลายร้อยเกาะ</p><p></p><p></p><p> เรือล่องชมอ่าว </p><p> ผู้ชมอ่าว  </p>