คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะที่ 3 จัดการประชุม รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอศรีเทพ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2550 นายประเวช  สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   และประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะที่ 3 พร้อมคณะออกดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคบริการ และภาคสังคม จำนวน 200 คนเข้าร่วมการประชุม
  ·        ธรณิศวร์  บุญแข็ง ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการฯ คณะที่ 3       รายงาน บรรยากาศ การประชุมเต็มไปด้วยความ กระตือรือร้นและให้ความสนใจแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ทั้ง 4 กรอบ คือ กรอบที่ 1 สิทธิและเสรีภาพ กรอบที่ 2 สถาบันการเมือง กรอบที่ 3 องค์กรตรวจสอบอิสระและศาล กรอบที่ 4 เรื่องอื่นๆ