มอบหมายกรอบความคิดของการจัดการความรู้  เป้าหมายการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาองค์กร  และได้พูดถึง

หัวใจสำคัญของ KM 

 1. ไม่ทำไม่รู้ ไม่รู้ต้องทำ ทำแล้วเห็นจริง
 2. จะต้องทำให้เนียนอยู่ในงานประจำ ไม่แยกออกจากงาน
 3. ทำให้ง่าย ทำเลยไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องยาก
 4. ทำให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร
 5. ทำให้รักสมัครใจ เต็มใจอยากทำ ทำแล้วต้องมีใจรัก ทำด้วยความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น
 6. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก
 7. เน้นการกระตุ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

  ได้ให้แนวคิด "การจัดการความรู้"ให้เชื่อมโยงกัน เข้าถึงความรู้ นำความรู้ไปปรับใช้ เรียนรู้ยกระดับได้รู้ รวบรวมจัดเก็บความรู้ มีใจแบ่งปัน  เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างยกระดับความรู้และนำไปใช้วัฎจักรการจัดการความรู้จะเกิดความรู้ไม่สิ้นสุด  

บัญญัติ 10  ประการพัฒนางาน กศน.

 1. สร้างวัฒนธรรมใหม่
 2. สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
 3. สร้างความรู้ในการทำงาน
 4. เรียนลัดจากการศึกษาดูงาน
 5. สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิกบวก
 6. จัดพื้นที่หรือเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เวทีเสมือนจริง"
 7. พัฒนาคน
 8. ระบบให้คุณให้รางวัล
 9. หาเพื่อนร่วมทาง แนวร่วมในการทำงานร่วมกัน
 10. จัดทำขุมความรู้ บันทึกความรู้

 กิจกรรมสัมมนาคุณเอื้ออำเภอ

หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์