สวัสดีครับชาว Blog ทุกท่าน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ผมได้รับเกียรติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และองค์กรชาวพุทธ ซึ่งได้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญผมร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ ทางสายกลางกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการอภิปรายร่วมกันของ พระมหา ดร.บุญธรรม  สุจิตโต นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมี และ ดร.กีรติ  ยศยิ่งยง โดยมีผู้ดำเนินการอภิปรายคือ ดร.แสน ชฎารัมย์

          

         การอภิปรายในครั้งนี้ ผมขอสรุปว่า ทางสายกลางกับเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องมีความพอดี อยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเราคนไทยทุกคนต้องรู้ทันโลก ให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ มีการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะการมีความรู้จะทำให้ไม่มีความเสี่ยง กระทรวงศึกษาธิการควรที่จะทำให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรม และศาสนากับโรงเรียนจะต้องร่วมมือกัน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เด็กรุ่นใหม่ของไทย เป็นคนดี มีคุณธรรม ใฝ่รู้ ให้ร่วมกันเดินทางสายกลางและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กัน