เด็ก..คือ..คนที่ยังมีวัยวุฒิ  คุณวุฒิน้อย  และมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตน้อย  
ดังนั้น  เด็กๆอาจจะทำอะไรได้อย่างมีข้อบกพร่อง  ซึ่งผู้ใหญ่ก็จะมองว่า  ความผิดของเด็กๆเหล่านั้นว่า.....น่ารัก  
และมักจะพูดแบบเลี่ยงไปว่า.....เด็ก...ก็คือ....เด็ก

 
การที่  ครูอยู่กับนักเรียนตลอดเวลา   หลายชั่วโมงต่อวันที่ครูและนักเรียนอยู่ด้วยกัน  อยู่กันเป็นเวลา 200 วันต่อปีเป็นอย่างต่ำ  
ดังนั้น.....ครูจะรู้พฤติกรรมของนักเรียนทุกคนในความรับผิดชอบ  
ครูจึงประเมินความสามารถของนักเรียนของตนเองได้อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม 
ซึ่งหากควบคู่กับการประเมินพฤติกรรมที่บ้านด้วย   จะทำให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนได้ทั่วถึง  และตรงประเด็นของความต้องการ  
ผู้ปกครองบางคนไม่เชื่อว่า...นักเรียนที่อยู่ในความปกครองของตนมีพฤติกรรมแบบที่โรงเรียนรายงานไป  เพราะส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่  พฤติกรรมของนักเรียนนั้น   ที่บ้านกับที่โรงเรียนแตกต่างกัน  
มีหลายครั้งที่ครูต้องบันทึกภาพไว้  เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็น  ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตน..
ผู้ปกครองของนักเรียนบางคน ...ถึงกับ.....อุทานออกมาว่า...เป็นไปได้หรือนี่.....เพราะพฤติกรรมที่เห็นนั้น  แตกต่างจากที่บ้านแบบ...ฟ้ากับดิน    เป็นหน้าที่ของเรา บ้านและโรงเรียนที่ต้องร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้  ให้มีพฤติกรรมพึงประสงค์ ..