กิจกรรมอะไรที่เป็น CSR   กิจกรรมอะไรไม่ใช่ CSR

         ผมคิดเรื่อยเปื่อยและนำมาบันทึกไว้     ไม่ทราบว่าจะผิดและเชยสักแค่ไหน

กิจกรรมที่ไม่น่าจะใช่ CSR แท้

  • กิจกรรมที่ทำเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นเป้าหมายหลัก     ว่ามีกิจกรรม CSR แล้ว
  • การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์
  • กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน     ที่องค์กรจ้างบริษัท/หน่วยงานทำให้      โดยที่พนักงานขององค์กรไม่ได้มีส่วนร่วมเลย
  • การบริจาคเงินทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า     แต่ถ้าเป็นการร่วมกันดำเนินการโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ก็น่าจะถือว่าเป็นกิจกรรม CSR ได้

กิจกรรมที่เป็นกิจกรรม CSR

  • กิจกรรมที่น้อมนำให้องค์กร และสมาชิกขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน/สังคม    เกิดความใกล้ชิด ความร่วมมือกันในกิจกรรมของชุมชน/สังคม     ไม่ใช่กิจกรรมที่เป็นธุรกิจขององค์กร
  • กิจกรรมที่ทำให้  องค์กร/สมาชิกขององค์กร เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับชุมชน/สังคม ที่องค์กรตั้งอยู่     คือความสัมพันธ์บนฐานผลประโยชน์ร่วมกันในฐานะสมาชิกของชุมชน/สังคม เดียวกัน     ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในฐานะ ผู้ให้บริการ - ลูกค้า 
  • กิจกรรม CSR น่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กร กับสมาชิกของชุมชน/สังคม เป็นหลัก     ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นการให้เงิน หรือวัตถุ แก่ชุมชน/สังคม เป็นหลัก
  • กิจกรรม CSR ควรเน้นการที่องค์กรเข้าไปร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน/สังคม     เน้นการพัฒนาจากรากฐานของชุมชน/สังคมเอง      ไม่ใช่โดยการนำเข้าจากภายนอกเป็นหลัก

     ที่บันทึกข้างต้นเป็นกิจกรรม CSR ภายนอกองค์กร     ที่เป็นกิจกรรม CSR ภายในองค์กรยังมีอีกมาก     ขอตั้งตัวก่อน แล้วจะนำความคิดมาแลกเปลี่ยน

      ขอความเห็นที่แตกต่างด้วยครับ

 วิจารณ์ พานิช
๔ มี.ค. ๕๐