It's A Beautiful Thing   

เพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งมีเนื้อความเกี้ยวกัน หนุ่มถามว่า ทำบุญด้วยอะไรถึงได้สวย สาวตอบว่า ทำบุญกับน้ำพริก

คำตอบของท่านคงจะถูกหลักสุขภาพแน่นอน เพราะคนไทยนิยมกินน้ำพริกกับผัก ซึ่งเป็นสุดยอดอาหารสุขภาพ

  It's A Beautiful Thing           

ผักมีแร่ธาตุ วิตะมิน เส้นใย(ไฟเบอร์) และสารต้านอนุมูลอิสระมากมาย ช่วยให้ผิวพรรณดี แถมยังป้องกันท้องผูก ริดสีดวงทวาร และโรคอีกมากมาย เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ฯลฯ

ส่วนน้ำพริกช่วยเสริมรสชาด ให้คุณค่าสารพฤกษเคมีจากพริก มีฤทธิ์เป็นยาป้องกันโรคมากมาย เช่น ป้องกันเส้นเลือดดำอุดตัน ฯลฯ

             

ถ้ากินอาหารไทยแบบ "ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง" เป็นประจำ... คงจะมีผิวพรรณดีไปนานทีเดียว

ทีนี้ทำบุญอะไรถึงได้งามไปหลายชาติ... ท่านพระนันทาจารย์เขียนไว้ในคัมภีร์สารัตถสังคหะว่า คนที่เกิดมารูปงามนั้นงามด้วยบุญหลายประการ

             

ผู้เขียนขอยกนำถ้อยคำของท่านมาเล่าสู่กันฟัง ขอเติมคำอ่านบาลีแบบไทย (แสดงในวงเล็บ) และขอเติมหมายเลขหัวข้อ (๑, ๒, ๓, ๔) เข้าไป เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณา ไตร่ตรอง และจดจำ...

(เริ่มต้นข้อความคัดลอก)...

             

"แท้จริง สรรพสัตว์ทั้งปวงจะงดงามนั้น ก็ย่อมงดงามด้วยเหตุสี่ประการ

 • (๑). อามิสทาเนน วา (อามิสะทาเนนะ วา) คือ งามด้วยอามิสทาน ตกแต่งข้าวน้ำโภชนาหารสิ่งของอันประณีตบรรจง อันกอปรด้วยโอชารสต่างๆ แล้ว ก็ถวายเป็นทานประการหนึ่ง
 • (๒). วตฺถุทาเนน วา (วัตถุทาเนนะ วา) คือ งามด้วยวัตถุทานตกต่างผ้านุ่งผ้าห่มแต่ล้วนที่ดีมีราคา เป็นผ้าสาฎกเนื้อดีเนื้อละเอียดสุขุม อย่างผ้าโขมพัสตร์แลผ้าโกไสยพัสตร์ ตกแต่งเย็บร้อยเป็นอันดีแล้วถวาย เป็นทานประการหนึ่ง
 • (๓). สมฺมชฺชเนน วา (สัมมัชชะเนนะ วา) คือ งามด้วยสัมมัชชนทานถวายกราดแลชุมปัดพัดวาลวิชนี มีประการต่างๆ ตกแต่งแล้วถวายเป็นทานประการหนึ่ง
 • (๔). อโกธนตาย วา (อะโกธะนะตายะ วา) คือ งามด้วยกิริยา มิได้โกรธแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ตั้งอยู่ในอธิวาสนะขันตี แลเมตตาประการหนึ่ง

บุคคลผู้จะปรารถนาให้รูปทรงสัณฐานงาม ก็พึงปฏิบัติตามถ้อยคำในพระสูตรที่ว่ามานี้."

(จบข้อความคัดลอก)...

             

สรุปว่า บุญที่ทำให้รูปงามมี 4 ประการได้แก่

 1. ให้ "อาหาร" เป็นทาน ตกแต่งอย่างสวยงาม
 2. ให้ "จีวร" หรือเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มเป็นทาน ตกแต่งอย่างสวยงาม
 3. ให้ "เครื่องมือทำความสะอาด" เช่น ไม้กวาด ฯลฯ
 4. "เมตตา และขันติ (อดทน)" หรือความ "ไม่โกรธ" ไม่เป็นคนมักโกรธ ไม่อาฆาต ไม่พยาบาท และไม่จองเวร

              

ข้อ (3) นี่... รวมถึงการทำความสะอาดด้วยมือเราด้วย การทำความสะอาดเป็นจารีตศีล หรือข้อควรปฏิบัติ การทำบุญประเภทศีลส่วนใหญ่มีอานุภาพมากกว่าการทำบุญประเภททาน

การไปทำความสะอาดพระเจดีย์ พระธาตุ พระพุทธรูป สถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา โยชนา หรือตำราทางพระพุทธศาสนา

             

การทำความสะอาดของสงฆ์ก็สงเคราะห์เข้าในข้อนี้เช่นกัน

คนพม่าและมอญมีธรรมเนียมดียิ่งในการทำความสะอาดพระเจดีย์ ซึ่งเราควรอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ และน้อมนำมาปฏิบัติ เช่น เมื่อเข้าไปในลานพระเจดีย์ควรเก็บขยะไปทิ้งข้างนอกให้เรียบร้อย ฯลฯ

             

ทีนี้เมื่อเราทราบอานิสงส์ (= กำไร) ของบุญที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้รูปงามแล้ว ถ้าเราตั้งจิตไว้เพื่อให้มีรูปงามก็ชื่อว่า ตั้งจิตไว้ผิดอีก

เพราะเหตุไร... การตั้งจิตไว้เพื่อรูปงามยังเป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปเพื่อภพชาติ และไม่เป็นอุปนิสัยแด่มรรค ผล นิพพาน หรือการนำออกจากวัฏฏะ (การเวียนว่ายตายเกิด)

             

นอกจากนั้น... การทำบุญในพระพุทธศาสนา เช่น ถวายผ้าบูชาพระเจดีย์ พระธาตุ ถวายจีวรแด่สงฆ์ (มุ่งบูชาพระอริยบุคคล โดยถวายผ่านพระภิกษุหรือสามเณรไม่เจาะจง) การกวาดลานพระเจดีย์ ลานวัด ฯลฯ มีอานิสงส์ (= กำไร) มาก

บุญเหล่านี้... เมื่อตั้งจิตไว้เพื่อให้เกิดมามีรูปงาม ชื่อว่า เป็นบุญที่มีโลภะ (= ความอยาก) เป็นบริวาร

             

โลภะ (= ความอยาก) ที่เป็นบริวารของบุญจะเป็นอุปนิสัยปัจจัย ทำให้ชาติที่บุญให้ผลมีรูปงาม (เป็นผลของบุญ) และโลภมาก (เป็นอุปนิสัยของโลภะ หรือการตั้งความปรารถนาไว้ผิด)

คนที่มีรูปงาม และโลภมากเสี่ยงที่จะทำบาปหลายประการ เช่น ล่วงกาเมสุมิจฉาจาร (มีชู้ในสามีภรรยา หรือผู้ที่มีเจ้าของ) ฯลฯ

             

รูปที่งาม... ถ้าตั้งจิตไว้ผิดอาจก่อให้เกิดสงคราม เช่น กรณีพระราชายกทัพไปเพื่อแย่งชิงพระมเหสี หรือกรณีพระราชาฆ่าสามี เพื่อแย่งชิงภรรยา ฯลฯ ได้

รูปที่งาม... ถ้าตั้งจิตไว้ผิดอาจเป็นปัจจัยต่อ "มานะ (บาลี = ความถือตัว หยิ่ง ยะโส / ความหมายไม่ตรงกับคำ "มานะ" ในภาษาไทย)" ทำให้ถือตัว หยิ่ง ยะโส จองหอง หรือดูถูกคนอื่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดบาปกรรมที่ทำให้เกิดในตระกูลต่ำได้ต่อไป

             

เมื่อเราทำบุญที่เป็นปัจจัยให้มีรูปงามได้แก่ การถวายอาหาร การถวายจีวร(เครื่องนุ่งห่ม)ที่ตกแต่งอย่างดี (สวยงาม) เครื่องทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ฯลฯ หรือการทำความสะอาด และเมตตา(ใจดี ไม่มักโกรธ) – ขันติ (อดทน อดกลั้น) แล้ว

เราควรน้อมนำบุญนั้นบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า... บูชาการตรัสรู้อย่างเลิศ การบำเพ็ญพุทธกิจอย่างเลิศ บูชาความเป็นธรรมดี เป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากวัฏฏสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) ของพระธรรม บูชาการปฏิบัติดี เป็นนาบุญอย่างเลิศของพระสงฆ์ (พระอริยบุคคลได้แก่ พระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน)

             

และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอเป็นบุญ เป็นบารมีให้ได้บรรลุมรรค ผล นิพพานเบื้องสูงสุด... อย่างนี้จึงจะชื่อว่า เป็นบุญที่ "งาม" จริง เพราะงามทั้งการกระทำ และงามทั้งการอธิษฐาน (= การตั้งใจ การตั้งความปรารถนา) ต่อไป

ขอกราบอนุโมทนา และอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้อ่านทุกท่านที่มีส่วนในการทำบุญ เช่น ถวายอาหาร ถวายจีวร (เสื้อผ้า) ถวายเครื่องทำความสะอาด หรือทำความสะอาดด้วยมือของท่านเอง และน้อมไปในเมตตา (ใจดี ไม่เป็นคนมักโกรธ) -ขันติ (อดทน อดกลั้น)

             

ถึงตรงนี้... ขอแสดงความยินดีที่ท่านผู้อ่านได้ทำเหตุ ทำปัจจัยอันจะทำให้เป็นผู้มีรูปงาม และขอให้บุญของท่านเป็นปัจจัยแห่งกุศลที่ยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ถึงฝั่งคือ มรรค ผล นิพพานเบื้องสูงสุดโดยเร็วพลันเทอญ... สาธุ สาธุ สาธุ

    แนะนำให้อ่าน:

   ข่าวประกาศ:

 • หากไม่มีความผิดพลาดทางเทคนิค...
 • ผู้เขียนจะเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน (อินเดีย +/- เนปาล) ในระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2550
 • ช่วงเวลาดังกล่าวคงจะไม่มีโอกาสเขียนบันทึก หรือตอบข้อคิดเห็น / คำถามท่านผู้อ่านครับ...

    แหล่งที่มา:

 • กราบนมัสการ และกราบขอบพระคุณ (thank / courtesy of...) > ท่านพระนันทาจารย์. คัมภีร์สารัตถสังคหะ. เล่ม 1-2-3. พิมพ์ครั้งที่ 5. โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. กรุงเทพฯ. 2528. หน้า 103, 106, 112, 476-477.
 • กราบนมัสการ และกราบขอบพระคุณ (thank / courtesy of...) > ท่านพระอุดรคณาธการ (ชวินทร์ สระคำ), รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์จำลอง สารพัดนึก. พจนานุกรม บาลี-ไทยสำหรับนักศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่. เรืองปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 4. 2546. หน้า 440.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์. จัดทำ > ๓ มีนาคม ๒๕๕๐.

    เชิญอ่าน:

 • บ้านสุขภาพ > http://gotoknow.org/blog/health2you
 • อ่านบันทึกย้อนหลังบน Gotoknow ย้อนหลังได้... โดยเลือกจากปฏิทินกิจกรรมด้านขวามือของบล็อก หรือเลือกอ่านจากป้าย (คำหลัก) ทางขวามือของบล็อก > เลือก "มีต่อ" และเลือกคลิกป้าย (คำหลัก) ที่สนใจ