ธรรมนูญ ฉบับที่18 ของไทย กำลังอยู่ในขั้นของการรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งในฐานะประชาชนคนไทยจะต้องมีสิทธิและมีส่วนร่วมในโอกาสที่ทางรัฐบาลมอบให้ ซึ่งในครั้งนี้ควรจะเน้นประชาชนเป็นหลัก และน่าจะมีข้อเสนอดี อาทิ เช่นสมควรที่จะให้มีการกำหนดระบุอย่างชัดเจนเป็นข้อความให้แจ้งว่า โดยรัฐธรรมนูญนี้ มนุษย์มีศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน รัฐมีหน้าที่ ที่จะต้องปกป้องศักด์ศรี สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวนี้ และรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้บุคคลมีสิทธิเสรี ในการปกป้องศกดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพตามนี้ด้วย  และ ให้อำนาจประชาชนในท้องถิ่น หรือที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนั้น ได้มีส่วนในการตรวจสอบการทำงาน และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ รวมถึงบริหารท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจต่อรอง และคานอำนาจกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อมิให้หน่วยงานของรัฐ(บางหน่วย)มากดขี่ข่มเหง รังแกประชาชนจนเกินไป อีกทั้งประชาชนสามารถฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ราชการ ที่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้โดยตรงอีกด้วย