บันทึกนี้เป็นการ AAR ส่วนตัวในการที่ได้เข้าร่วมประชุม KM Research

สิ่งที่ได้รับ

- ได้มาฟังประสบการณ์การทำวิจัยมากมาย

- โจทย์วิจัยหาไม่ยาก  การวิจัย KM ต้องลงมือทำเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณของงานวิจัย

- เห็นหลายท่านได้ทำการบันทึกประสบการณ์การทำวิจัย

- รับรู้ว่านักวิจัยต้องการเวที f2f

- แต่ไม่ได้ share ทางออนไลน์

- ได้มาแนะนำ Researchers.in.th

- ได้แนะนำการประชุมเชิงวิชาการ bloggers ที่ มอ. ในวันที่ 28-29 พค 50

- ได้แนะนำว่า ส่ิงที่ท่านบันทึกในวันนี้ขอให้มาอยู่บน blog

- ได้เจอหลายท่าน เช่น อ.ป๊อบ มหิดล และ อ.สมชาย ม.เกษตร

ข้อแนะนำ

- ต้องการ grouping นักวิจัยเข้าด้วยกัน เช่น เบาหวาน โภชนการ  กิจกรรมบำบัด

- IT & KM researchers น้อยไป

- อยากเห็น best practices ของการนำ IT ไปใช้

- อยากเห็น นศ.ป.โทเอก ที่นำ IT ไปใช้เพื่อ knowledge sharing