โครงการฝึกอบรม เรื่อง "ความสุขในการบริการ"

PAN

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม

เรื่อง "ความสุขในการบริการ"

รุ่นที่ 1

วันที่ 20 มีนาคม 2550

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1  คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 1. นางนิธญา             โอบอ้วน                                          คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 2. นางละไม                 ศรีดอกบวบ                                  คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. นางอรชพร           อินสุวรรโณ                                     คณะทันตแพทยศาสตร์
 4. นายจารึก               ก้าหมัน                                             คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 5. นายพิชัย               อินศิริ                                                 คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. นางสมญา            ชาตรี                                                  คณะทันตแพทยศาสตร์
 7. นายจิราวุฒิ            ขุนนุ้ย                                               คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 8. นายกระจาย          ดวงกระจ่าง                                      คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 9. นายชำนาญ          เถาสุวรรณ                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 10. นายจำนงค์              ภักดีรุจีรัตน์                                   คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. นายวิรัช                   ทองแสน                                       คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. นายจรูญ                   เต็มนา                                            คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. นางเนตรกมล          แก้วอุทัย                                        คณะวิทยาการจัดการ
 14. นางมยุรี                    วัชรวรานนท์                                คณะวิทยาการจัดการ
 15. นางแพ                     โอศรี                                              คณะวิทยาการจัดการ

 16. นางธนพร                ศรีขาว                                           คณะวิทยาการจัดการ

 17. นายประดิษฐ์         สุนทรากร                                       คณะวิทยาศาสตร์
 18. นายสนิท                มุสิกะไชย                                       คณะวิทยาศาสตร์

 19. นายประวิทย์         วิจิตรเวชการ                                   คณะวิทยาศาสตร์

 20. นายสมศักดิ์           วิภาพรรณ                                       คณะวิทยาศาสตร์

 21. นายจรูญ                ผลาวาณิชย์                                     คณะวิทยาศาสตร์

 22. นายสมาน              เจะมะ                                              คณะวิทยาการสื่อสาร

 23. นางพินนภา          ยงเกียรติไพบูลย์                           คณะพยาบาลศาสตร์

 24. นางสาวศศิวิมล    ว่องวิไล                                            คณะศึกษาศาสตร์
 25. นางสาวเปรมวดี   โกมลตรี                                           คณะศึกษาศาสตร์
 26. นางสุนันท์              ดวงสุวรรณ                                   คณะศิลปศาสตร์
 27. นายกฤษฎา          แซ่แต้                                                คณะรัฐศาสตร์
 28. นายทวีป              หนูอุไร                                              คณะเศรษฐศาสตร์

 29. นางสมสวย            มานะ                                              คณะแพทยศาสตร์
 30. นางจันทิมา           พลเด่น                                            คณะแพทยศาสตร์
 31. นางสาววิลาวัณย์       แก้วประดิษฐ์                             คณะแพทยศาสตร์
 32. นางจำเนียร           ยาสุภาพ                                          คณะแพทยศาสตร์
 33. นางบุษยมาส        ทับกีลา                                              คณะแพทยศาสตร์
 34. นางรัชนี                ศรีแก้ว                                               คณะแพทยศาสตร์
 35. นาสาวเนตรติยา   สมบูรรัตน์                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 36. นางบำเพ็ญ           พันธ์มะโน                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 37. นายกิตติ                ทันหะวาส                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 38. นางสาวคัมภิรดา        สาสนัส                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 39. นางเปรมจิต          คงสัญ                                                 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 40. นางอัจฉรา            ผ่องผิว                                                คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 41. นายมนัส               อินทรพันธ์                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 42. นางอำนวย         บุตรราษฎร์                                       หอสมุดคุณหญิงหลงฯ
 43. นางอริสา           ดวงสุวรรณ                                       หอสมุดคุณหญิงหลงฯ

 44. นางภัชนี               มาชู                                                  หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 45. นางกาญจนา     สุขสวัสดิ์                                           ศูนย์คอมพิวเตอร์

 46. นางจรวย           นวลบุญ                                              ศูนย์คอมพิวเตอร์

 47. นางสาวอรอนงค์    พึงจิตต์                                           สำนักวิทยบริการ

 48. นายสมหมาย     ไชยประสิทธิ์                                    สำนักส่งเสริมฯ มอ.ปัตตานี
 49. นายเจริญ            หนูทอง                                             สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
 50. นายสถาพร         ปี่แก้ว                                                สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
 51. นางนิรมล           พรหมแก้ว                                        สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
 52. นายประธรรม      แก้วทะนงค์                                      กองกลาง
 53. นายสมบูรณ์        ลูกมณี                                                กองการเจ้าหน้าที่
 54. นายอนันต์                อุไรวรรณ                                      กองอาคารสถานที่
 55. นายทวีศักดิ์              มัญชวินทร์                                    กองอาคารสถานที่
 56. นายพิสิฏฐ์            อินทรัตน์                                           บัณฑิตวิทยาลัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานพัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#test#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#สำนักงานอธิการบดี#กองการเจ้าหน้าที่#งานพัฒนาและฝึกอบรม#วิทยาเขตหาดใหญ่#อชิดา#โครงการฝึกอบรม#รุ่นที่ 1

หมายเลขบันทึก: 81625, เขียน: 02 Mar 2007 @ 16:12 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 18:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)