คุณครูพัชรินทร์ ศุภสมบัติ เป็นคุณวิทยาศาสตร์และมีความเป็นห่วงนักเรียนเป็นอย่างมาก อาจารย์ยังได้พูดถึงนักเรียนในปัจจุบันว่า
" เด็กในปัจจุบันไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าที่ควร ทั้งยังขาดความรับผิดชอบ ในเรื่องของการแต่งกาย รักการอ่าน และการทำงาน อีกทั้งผู้ปกครองจะต้องช่วยทางโรงเรียนเข้มงวด กวดขันเด็กด้วย"